TM HYZMAT BILMELI
Hyundai kompaniýasy hakynda


Edil häzirki asyrda hem Hyundai ady awtoulag söwdasynyň gatnaşyjylary üçin hiçzat aňladanokdy. Emma ilkinji ädimleri edip bu awtoulag brendy öz ösüşini ölçäp bolmajak depginlere ýetirdi. Häzirki dünýä lider brendlary Hyundai hakyky güýçli garşydaş hökmünde görýärler.
Şeýle netijeleri öndüriji elmydama täze önümlerine bolan ünsi çekmegin üsti bilen gazandy. Şeýle nusgalaryň birine hem gibrid Hyundai Genesis atly awtoulagy degişlidir.

Kompaniýanyň taryhy hakynda jemgyýete az maglumat bilýäris. Emma onuň taryhyndan köp sanly gyzykly faktlar we gyzykly wakalar ýatandyr.

Dünýä belli kompaniýa şol sanda hem biziň ýurdumyzda belli bolan Hyundai, öz watandaşlary üçin Gündogar Koreýa ýurdy üçin ilkinji nobatda gämi gurluşygynyň iň uly potratçysy hökmünde tanalýar. Şeýle hem konsern atom energiýa ugrundan birnäçe işleri amala aşyrdy. Bularyň ählisi kompaniýanyň 1967-nji ýyldan bäri meşgullanyp gelýän ugurlary bolup durýar.

Hyundai kompaniýasy öz maksady has okgunly bolan adamlara maşyn sowgat berýändigi bilen hem bellidir. Gündogar Koreýanyň ýaşaýjylarynyň biri ulag sürmäge rugsat berýän şahadatnamany almagy maksat edinipdir. 10 sapar ekzamin tabşyrdy we 950 sapar teorik tejribe synagyna gatnaşdy. 69 ýaşly aýal Çýa Sa Sun-da bu işlerine takmynan 5 ýyldan gowrak wagt gitdi. Konsern beýle maksadyna okgunly adamyň deňinden geçip bilmedi. Öz ilkinji awtoulagyny bu aýal mugt aldy.

Düşnüksiz sebäplere görä brendyň dürli awtoulag modelleri dünýä derejede düşürilýän kinolarda görünýärler. Kinorejissýorlar bu awtoulaglaryň daş keşbini, görkini ýürekden söýen bolmaly.
Ýola goýulmagyň bir tapgyrynda konsern ýerwopa meýdançasy üçin täze awtoulag öndürmegiň işlerine başlady. Şeýlelik bilen Hyundai i30 – dünýä indi, haýsynyň adyndan sanlar we harplar bar.
Dowamy has köp üstünliklere beslendi. Koreý öndürijileriň awtoulaglary näçe tanymal boldygyça, şonçada çalt depginde Hyundai dünýäde geçirilýän jemgyýetçilik çäreleriniň sponsory bolup çykyş edip başlady. Şeýle sponsorlyk hökmünde 2013 ýylda Kazan şäherinde geçirilen Uniwersiada-ny nusga almak mümkin. Bu çärede Hyundai kompaniýasy esasy hyzmatdaş hökmünde çykyş etdi. Hyzmatdaşlygyň esasy bolsa – myhmanlary we oýunçylary getirmek we äkitmek üçin awtobuslar we awtoulaglar bilen üpjün etmek hyzmat bolup durdy.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (9 baha berildi berildi)

Okaldy: 648. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(9) Eziz

Hyundai mashynyn lable-y iki sany adamyn yagny mushderinin we satyjynyn el gysyshyp duran suratyndan ylham alnandyr. Muny unslije seretsek bilip bolyar.
31.05.19 20:47
 Batyr

Hyundai kompanyasy winters in gowy firm a
10.05.19 13:17
 Teswir

Hyundai magazyny henizem maşynlaryny kredite beryarmika nomerleri kimde barka
11.03.19 12:59
 Teswir

Hyundai magazyny henizem maşynlaryny kredite beryarmika nomerleri kimde barka
11.03.19 12:58
 Ybraýym

Hyundai maşgalaňy unudaý diýen nakylam bar il arasynda:-D
26.01.19 17:48
 Talyp

hyundai firmasy gowy cykarya
16.01.19 06:03
 Şatlyk

Hyundai firmasy gowy!
29.08.18 14:58
 .

Hyundai hemmezady gowy çykarya telfon masyn ş.m
31.07.18 10:52
 .

Hyundai hemmezady gowy çykarya telfon masyn ş.m
31.07.18 10:51

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak