TM HYZMAT BILMELI
Dünýäde iň gymmat köwüş


Britan dizaýnery Debbi Uingem iň gymmat jübüt köwüşi hödürledi. Bahasy 15 million dollar. Köwüşler Dubaýdaky müşderiniň sargydy boýunça taýýarlanyldy, ol müşderi köwüşi öz garyndaşynyň 30 ýaş toýuna sowgat etmek üçin sargady. Kojaly köwşün bahasy 15.1 million dollar bardy.

Dizaýner tarapyndan bu köwüş üçin müňden gowrak gymmatly daşlar, şol sanda ak daşlar ulanyldy. Az duş gelýän bägül we açyk gök brillianlar. Ähli brilliantlar platina timarlanandyr. Molniýasy bolsa arassa gyzyldan ýasalandyr. Iň bärkisi kojasy hem 24 karatly hakyky altyndan bolan kraska bilen sepilendir. Köwüş tikilende bolsa gyzyldan bolan sapaklar ulanyldy.

Debii şeýlede hem dünýäde iň gymmat köýnegiň döredijisi bolup durýar. Köýnegiň bahasy 15.45 million dollara barabardyr. Köýnek 2013-nji ýylda tikilen we öz içinde abaýunyň gyzyl brilliantlary bilen örülendir – uzyn milli arab zenan köýnegidir.


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (16 baha berildi berildi)

Okaldy: 1893. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(21) Gowher

Sol kowsi edinin ellerine guller bitsin diymek galya gaty owadan ikisem
18.06.19 21:07
 Gowher

Sol kowsi edinin ellerine guller bitsin diymek galya gaty owadan ikisem
18.06.19 21:06
 Gowher

Çooook guzel👍👍👍👍👍👍
13.06.19 21:34
 Gozel

Owadan geçene nesip etsin
06.06.19 19:59
 Jemile

Owadan kowus geyip goresim geldi
29.05.19 15:30
 Jemile

Owadan kowus geyip goresim geldi
29.05.19 15:26
 Anonimus

gyzykly ekeni
12.05.19 15:50
 Anonimus

Allajan bizede nesip adayadyr
07.05.19 18:56
 Hmmmm

Hhhmmm
23.04.19 19:00
 Gűljan

Ajayyp makala
18.04.19 00:43
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 21-12

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak