TM HYZMAT BILMELI
Kettenkrad – nemes motosikly


Bu nemes motosikly taryha – Kettenkrad ady bilen girendir. (Kettenkrad – trak, “Kraftrad” – motosikl). Kettenkrad Haýnrih Ernst Knipkapmom atly öndüriji we NSU kompaniýasy tarapyndan döredilendir. Kettenkrad – 1.5 litrly Opel Olipmia 36 at güýji bolan hereketlendirjisi bardyr. Mototraktor 65 km/sag tizlige çenli bat alyp bilýärdi we 40 km/sag düzlük ýerlerde bat alyp bilýär. Döredilende duşmanyň tylynda hereket edýän desant üçin ýasaldy, ýöne soňra bolsa tirkeg çekiji hökmünde ulanyldy. Ýarym tonna çenli artileriýa ýaragly tirkege alyp bilýärdi ýa-da priseplar. Aerodromda uçarlary tirkege almak üçin hem ulanylýardy, aragatnaşyk liniýalaryny çekýärdi – onuň arkasynda aňsatlyk bilen prowodkaly katuşka ýerleşdirip bolýardy. Uruşdan soň galan ekzemplýarlary oba hojalykda ulanyldy. Umumy jemi 1940 we 1949-njy ýyllar aralykda 9.000 ekzemplýar çykaryldy.

Suratda ABŞ-nyň 327-nji batalýonyň 102-nji ýerasty diwiziýanyň esgerleri Beýswaýlerde nemeslerden alynan Kettenkrad motisklde.

Germaniýa 24.01.1945-nji ýyl


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi berildi)

Okaldy: 336.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Yuska

gowy makala ekeni
22.12.18 06:36
  serdar

on bilemokdym
29.07.18 00:37

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak