Koka-Kola hakda faktlar - TM HYZMAT BILMELI

TM HYZMAT BILMELI
Koka-Kola hakda faktlar


ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany aýyrmak üçin ýanynda elmydama 2 gallon kola saklaýarlar. Koka-Kola – baýkerleriň söýgüli içgisidir. Olar kolany gowy görýänlikleriniň sebäbi...kola bilen motosikleriň hromlaryny ýalpyldadyp arassalaýar: koladaky fosfor kislotasy hrom bilen reaksiýa girende fosfat hrom emele getirýär, şol sanda hem ýalpyldatýar we hapadan gorap saklaýar. Edil şolar ýaly hem fosfor kislotasy hojalyk himiýasynda saklanylýar, hojalyk himikatlaryň kömegi bilen çüýrükleri arassalaýarlar, ondan başga-da kir ýuwujy poroşoklarda saklanýar.
Kolaly tarelka et goýsaňyz – 2 günden ol eti tapmarsyňyz. Sebäbi et kolan içinde eräp galar.
Maşynyň hrom bamperyndaky çüýrük ýerlerini aýyrmak üçin kola öllenen alýumin folga bilen süpüriň.
Hajathanany arassalamak üçin bir banka kolany rakowina guýuň we bir sagadyň dowamynda ýuwmaň, kolaň düzümindäki maddalar foýansdaky tegmilleri aýyrarlar.
Batareýlardaky poslap dargamalary aýyrmak üçin batareýiň özini ýönekeý kola bilen ýuwmak ýeterlik.
Çüýräp galan bolty towlamak üçin esgini kola bilen ölläp boltyň daşyny daňyp goýuň, birnäçe minut saklap towlaberiň.
Eşikleri hapadan arassalamak üçin kolany eşikleriň üstüne guýuň, oňa kir ýuwujy poroşok goşuň we kir maşynda adaty ýaly ýuwuň.
Kola ýagly tegmilleri arassalamaga kömek eder. Şeýlelik bilen kola awtoulaglaryň aýnalaryny tozandan arassalamaga kömek edip biler.
Siziň dykkatyňyza ýene ýetirmekçi: kolanyň esasy maddasy – fosfor kislotasydyr. Onuň pH-sy 2,8-deň bolup durýar. 4 günüň dowamynda aýagyňyzy eredip biljek güýji bardyr.
Kolanyň konstetratyny geçirmek üçin ýük ulagy ýöriteleşdirilen poddonlar (iki gat edip aşagynda goýulýan zat) bilen üpjün edilendir, sebäbi konsentrat birnäçe sagadyň dowamynda adaty metaly eredip bilýär. Kolanyň distribýutorlary 20 ýyl bäri ony ýük ulaglaryň hereketlendirijileriniň üstüni arassalamak üçin ulanýarlar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (45 baha berildi berildi)

Okaldy: 1298. Şü gün okaldy: 12


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(16) isa

Bet
11.08.18 13:54
 Someone

Kola bolsa ozum isjek😁
06.08.18 11:30
 Merdan

Baha bermek funksiyany duzedin makala 5 yyldyz berjek bolup 3 yyldyz berdim
05.08.18 21:29
 P.M.

Maşynyñ tekeri ücin peýdaly däl, tersine, tekeri düzümini zaýalap bahym jaýryk atmagyna sebap bolup bilýär
27.07.18 13:37
 Sabur

bu dogry gowsy abiçny suw içäýmeli
26.07.18 14:28
 Buuu

Icmane kola bamy ozu bolsa icersinda😂😂😂🙄
26.07.18 13:04
 Buuu

Icmane kola bamy ozu bolsa icersinda😂😂😂🙄
26.07.18 13:03
 şatlyk

Mlds admin admin su kola massynyn tekerlerinide garaltyandyrow sonam yazda
25.07.18 23:20
 Mekan

Örän peýdaly maslahat, adamlar saglygy üçin goressin. 21. 07. 2018 00:50
21.07.18 22:50
 Soltanmyrat

Diymek adama hem zyanly ...
21.07.18 18:57
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 16-7

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs