TM HYZMAT BILMELI
Koka-Kola hakda faktlar


ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany aýyrmak üçin ýanynda elmydama 2 gallon kola saklaýarlar. Koka-Kola – baýkerleriň söýgüli içgisidir. Olar kolany gowy görýänlikleriniň sebäbi...kola bilen motosikleriň hromlaryny ýalpyldadyp arassalaýar: koladaky fosfor kislotasy hrom bilen reaksiýa girende fosfat hrom emele getirýär, şol sanda hem ýalpyldatýar we hapadan gorap saklaýar. Edil şolar ýaly hem fosfor kislotasy hojalyk himiýasynda saklanylýar, hojalyk himikatlaryň kömegi bilen çüýrükleri arassalaýarlar, ondan başga-da kir ýuwujy poroşoklarda saklanýar.
Kolaly tarelka et goýsaňyz – 2 günden ol eti tapmarsyňyz. Sebäbi et kolan içinde eräp galar.
Maşynyň hrom bamperyndaky çüýrük ýerlerini aýyrmak üçin kola öllenen alýumin folga bilen süpüriň.
Hajathanany arassalamak üçin bir banka kolany rakowina guýuň we bir sagadyň dowamynda ýuwmaň, kolaň düzümindäki maddalar foýansdaky tegmilleri aýyrarlar.
Batareýlardaky poslap dargamalary aýyrmak üçin batareýiň özini ýönekeý kola bilen ýuwmak ýeterlik.
Çüýräp galan bolty towlamak üçin esgini kola bilen ölläp boltyň daşyny daňyp goýuň, birnäçe minut saklap towlaberiň.
Eşikleri hapadan arassalamak üçin kolany eşikleriň üstüne guýuň, oňa kir ýuwujy poroşok goşuň we kir maşynda adaty ýaly ýuwuň.
Kola ýagly tegmilleri arassalamaga kömek eder. Şeýlelik bilen kola awtoulaglaryň aýnalaryny tozandan arassalamaga kömek edip biler.
Siziň dykkatyňyza ýene ýetirmekçi: kolanyň esasy maddasy – fosfor kislotasydyr. Onuň pH-sy 2,8-deň bolup durýar. 4 günüň dowamynda aýagyňyzy eredip biljek güýji bardyr.
Kolanyň konstetratyny geçirmek üçin ýük ulagy ýöriteleşdirilen poddonlar (iki gat edip aşagynda goýulýan zat) bilen üpjün edilendir, sebäbi konsentrat birnäçe sagadyň dowamynda adaty metaly eredip bilýär. Kolanyň distribýutorlary 20 ýyl bäri ony ýük ulaglaryň hereketlendirijileriniň üstüni arassalamak üçin ulanýarlar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (72 baha berildi berildi)

Okaldy: 2372.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(40) Tavus

Gen galamaly barlap gormeli boljak
16.02.19 19:22
 Milaýa

Bolýa biz gaýdyp kola içmeris. Şeýle saglyk üçin peýdasyz ýada peýdaly zatlar barada köpräk ýazmanynyzy haýyş edýas...
12.02.19 16:17
 Jebelli

Sagbolyñ, ýenede gyzykly maglumatlara garaşýarys!
06.02.19 11:12
 zòhre

köp sg bolyñ gaýdyp içmez
30.01.19 21:55
 Ýakup

Gowy makala, sagboluñ
23.01.19 16:44
 Mahri

Gerekli yazgy arassacylyk we saglyk un. Sagboluñ.
09.01.19 21:51
 Meylis

Onda biz kolany içmek üçin dalde arrassaçylyk serişdesi hökmünde ulanmaly bolyarys.
08.01.19 14:06
 Aynur

Sagbolun gowy makala
01.01.19 12:07
 qpdbqp

coka kola oran oeydaly ach wagtyn icmeseñ
26.12.18 13:58
 Yuska

gowy gowy sag bolun kop kop
21.12.18 21:45
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 40-31

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak