TM HYZMAT BILMELI
Koka-Kola hakda faktlar


ABŞ-nyň köp ştatlarynda ýol gözegçilik polisiýa işgärleri ýol heläkçiliklerinden soň gany aýyrmak üçin ýanynda elmydama 2 gallon kola saklaýarlar. Koka-Kola – baýkerleriň söýgüli içgisidir. Olar kolany gowy görýänlikleriniň sebäbi...kola bilen motosikleriň hromlaryny ýalpyldadyp arassalaýar: koladaky fosfor kislotasy hrom bilen reaksiýa girende fosfat hrom emele getirýär, şol sanda hem ýalpyldatýar we hapadan gorap saklaýar. Edil şolar ýaly hem fosfor kislotasy hojalyk himiýasynda saklanylýar, hojalyk himikatlaryň kömegi bilen çüýrükleri arassalaýarlar, ondan başga-da kir ýuwujy poroşoklarda saklanýar.
Kolaly tarelka et goýsaňyz – 2 günden ol eti tapmarsyňyz. Sebäbi et kolan içinde eräp galar.
Maşynyň hrom bamperyndaky çüýrük ýerlerini aýyrmak üçin kola öllenen alýumin folga bilen süpüriň.
Hajathanany arassalamak üçin bir banka kolany rakowina guýuň we bir sagadyň dowamynda ýuwmaň, kolaň düzümindäki maddalar foýansdaky tegmilleri aýyrarlar.
Batareýlardaky poslap dargamalary aýyrmak üçin batareýiň özini ýönekeý kola bilen ýuwmak ýeterlik.
Çüýräp galan bolty towlamak üçin esgini kola bilen ölläp boltyň daşyny daňyp goýuň, birnäçe minut saklap towlaberiň.
Eşikleri hapadan arassalamak üçin kolany eşikleriň üstüne guýuň, oňa kir ýuwujy poroşok goşuň we kir maşynda adaty ýaly ýuwuň.
Kola ýagly tegmilleri arassalamaga kömek eder. Şeýlelik bilen kola awtoulaglaryň aýnalaryny tozandan arassalamaga kömek edip biler.
Siziň dykkatyňyza ýene ýetirmekçi: kolanyň esasy maddasy – fosfor kislotasydyr. Onuň pH-sy 2,8-deň bolup durýar. 4 günüň dowamynda aýagyňyzy eredip biljek güýji bardyr.
Kolanyň konstetratyny geçirmek üçin ýük ulagy ýöriteleşdirilen poddonlar (iki gat edip aşagynda goýulýan zat) bilen üpjün edilendir, sebäbi konsentrat birnäçe sagadyň dowamynda adaty metaly eredip bilýär. Kolanyň distribýutorlary 20 ýyl bäri ony ýük ulaglaryň hereketlendirijileriniň üstüni arassalamak üçin ulanýarlar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (88 baha berildi berildi)

Okaldy: 13. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(65) Hemayat

Mena haysy dogry hasap etjegimi bilemok
19.04.19 20:48
 Sola

indi kola un artykmac puluma gitmezmika diyyan
14.04.19 15:54
 Parahat

Her kim oz bilenin ýazýar.mùmkin zyýanly yone....., kolany etiñ ustune 2 gùn guýup goýsañ ýok bolýandygyn aydýarlar.sebàbi ol gansyz et.adam kolany içeni b.n artykmaç zyýanly bolmaz,sebàbi gan aýlanýar.òli bn diri et deñ bolmaz.
11.04.19 22:12
 MAYYA

Mundan beylak kola icmejegime soz beryan icer yaly etmedinizay sps
24.03.19 12:16
 @@melek@@

COCO COLA ICMEK ADAMYN SAGLYGY UCIN ZYYANLY.
19.03.19 20:45
 Men

Gowusy coco colo icin
15.03.19 20:33
 Bagtyyar

DOSTLAR COLADAN GORKMAN CUNKI COLALAR ADAM SAGLYGY UCIN KOMEKCIDIR SEBABI RAK KESELI HER BIR ADAMDA DOREYAR ONA GORESHIJI IN YEKETAK EMEL COLADYR OL SIZIN ASHGAZANsaKY GASTRIT OYJUKLERIne garshy goresher dish agyrmadan halas eder agyz porsamasyndan saklar dishdaki mikroplary oldurer we arassalar Yekeje test tuwalet garsoklarda tutus adamyn icindaki ahli mikropy saklayar sol garshokda wagty olar janlydyr Olar icde wagty karshokdakydan guycsiz bolyar.Garshokda wagty 14 esse guyji kopelyar.olaryn hotdesinden dine kola geler.Kola cunki himikat bolup ol hem dermanyn suw gornushidir.Bul menin oz oylap tapan ishim.Dogry chykdy.Coladan gorkman!
01.03.19 20:34
 jemal

Onda coca-cola arassaçylyk serişdesi.
28.02.19 11:29
 jemal s

Zyýanly zatlary bize şeýdip öwredýâniñiz üçin köp sagboluñ
28.02.19 11:28
 Ahmet

Kolanyñ oñat tarapy ýokmy şunam ýazañ
27.02.19 20:59
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 51-42

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak