TM HYZMAT BILMELI
Manikýur hakda gyzykly faktlar!


Manikýur - adamyñ tenine ideg etmegiñ bir görnüšidir. Bu düzgüne massaždan, ÿörite wannalardan, ÿalpyldatmadan, dyrnaga forma bermekden, olary bezemekden, ösdürmekden ybarat bolan dyrnaga ideg etmekdir. Biz size manikür hakda gyzykly faktlary hödürleÿaris.

• Manikýur sözi 3 müñ ÿyl mundan ozal döräpdir. Ol iki sözden ybarat ÿagny, ("manus") "el" we ("cure") "ideg etmek".
• Dyrnaklaryñ plastinkasy diñe 4 aÿ soñ täzelenÿär.
• Dyrnak plastinkasy göwredäki düwünçege 3 aÿ bolandan soñ döräp bašlaÿar.
• Dyrnagy ösdürÿän serišdäni dyrnagyñ ösüp bašlaÿan ÿerine ÿagny, kutikulasyna goÿulÿar.
• Gadymy Ÿegiptde dyrnak plastinkasynyñ reñki bolupdyr. Onuñ reñki eÿeleÿän derejäñe bagly ÿagny, patyša aÿala diñe açyk reñkler degišli, gullara ÿapyk reñkler degišli bolupdyr.
• Gadymy Ÿegiptiñ mazarynyñ mumiÿalarynda ÿašyl we goñur reñkde boÿalan dyrnaklar tapylypdyr.
• Arheologlaryñ we taryhçylaryñ aÿtmagyna görä, Ÿegiptiñ soltany bolan Kleopatra dyrnagy üçin esasan gyzylymtyl- goñur reñk saÿlapdyr.

• Hytaÿlylar dyrnak üçin reñkleri želatinden, ÿumurtganyñ agyna gošulan dürli tebigy reñkleri ulanypdyrlar. Olar lak däl-de, pasta hilli boluldyr. • Bu reñkli pastany galyñ gatlak bilen çalyp, guraÿança garašypdyrlar. Soñra ony zamšanyñ bölejigi bilen ÿyrpyldaÿança arassalapdyrlar.
• Gadymy Hytaÿda özüçe oturtma dyrnak bolupdur. Ol uçluk bolup, altyndan ÿasalypdyr. Bu hilli dyrnaklary diñe baÿ adamlar edipdirler.
• Ÿewropanyñ teritoriÿasynda bu hilli pasta Ÿekaterina Mediçiniñ šalyk eden döwründe ÿagny, 16 asyryñ 60-70-nji ÿyllarda çykyp bašlapdyr. Šol wagtlar uzyn dyrnakly gezmegi we olary açyk reñkde boÿamagy rugsat edilmändir. Bu düzgün häzirki wagta çenli hem saklanyp galypdyr.
• Geçirilen barlaglaryñ netijesinde, kompÿuteriñ öñunde köp oturÿan adamyñ dyrnagynyñ plastinasy çalt ösÿändigi subut edildi. Sebäbi adamyñ barmaklary klawitura basmagy massaž hökmünde bolup, gan aÿlanyšy stimulirleÿär.
• Dünÿäde ilkinji reñkli lagy 1933-nji ÿylda peÿda bolupdyr, ony esaslandyryjy Revion kompaniÿada išlän Çarlz Rewson.

• Mundan bašga-da Çarlz Rewson lagyñ reñkini pomadañ reñki bilen deñ getirmek pikiri ilkinji bolup tapypdyr. Häzirki döwürde lak bilen pomadañ reñkini deñ getirmek moda bilen stiliñ düzgüni bolup galdy.
• 20 asyryñ 30-njy ÿyllarda manikür 38 sent bahada bolupdyr.
• Manikýur üçin ulanylÿan guraly ilkinji gezek 1830-njy ÿylda döredilipdir, ÿagny ol kičijik, nepis gaÿçy bolypdyr.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (37 baha berildi berildi)


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(36) Aksana

Manikyura hemde pedikyura birem makiyaza kop uns beryan gyzlar seresap bolun bir gunlik yada bir aylyk gowy gorunmek ucin esasy gozellinizi yagny saglynyzy yitirman
27.06.19 20:09
 Ayjemal

Gowy eken
20.06.19 12:58
 Ayna

Bett!!! Kabirsini onem bilyadim!! Yone dyrnagyna lak chalmak guna diyyarler!!
15.06.19 10:47
 jumjume

Siz su zatlaryn sony erbet kesele eltyanlerem bolyar. Sonun ucin size maslahatym seresap bolun.
27.05.19 14:54
 BayramHan gyzy

Hmmmgou eken
12.05.19 17:10
 DaDeMiN yEkEjE GyZy

Ay hawwa bu dowurde manikur pqdikur makyaj bulan hemmesi gyz dimek gyz diymek bulan hemmesi diymek zwoy yuzune eline ayagyna ynanyan iok
12.05.19 17:08
 Merjen Wepa

guuzelll yani
01.05.19 14:17
 Anonimus

Örän oňat sps 👍 👌 ☺
25.04.19 08:26
 Marala

Bay buuuuuuuuu...
23.04.19 18:55
 aya

good
22.04.19 20:33
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 36-27

Teswir galdyr


Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak