TM HYZMAT BILMELI
Manikýur hakda gyzykly faktlar!


Manikýur - adamyñ tenine ideg etmegiñ bir görnüšidir. Bu düzgüne massaždan, ÿörite wannalardan, ÿalpyldatmadan, dyrnaga forma bermekden, olary bezemekden, ösdürmekden ybarat bolan dyrnaga ideg etmekdir. Biz size manikür hakda gyzykly faktlary hödürleÿaris.

• Manikýur sözi 3 müñ ÿyl mundan ozal döräpdir. Ol iki sözden ybarat ÿagny, ("manus") "el" we ("cure") "ideg etmek".
• Dyrnaklaryñ plastinkasy diñe 4 aÿ soñ täzelenÿär.
• Dyrnak plastinkasy göwredäki düwünçege 3 aÿ bolandan soñ döräp bašlaÿar.
• Dyrnagy ösdürÿän serišdäni dyrnagyñ ösüp bašlaÿan ÿerine ÿagny, kutikulasyna goÿulÿar.
• Gadymy Ÿegiptde dyrnak plastinkasynyñ reñki bolupdyr. Onuñ reñki eÿeleÿän derejäñe bagly ÿagny, patyša aÿala diñe açyk reñkler degišli, gullara ÿapyk reñkler degišli bolupdyr.
• Gadymy Ÿegiptiñ mazarynyñ mumiÿalarynda ÿašyl we goñur reñkde boÿalan dyrnaklar tapylypdyr.
• Arheologlaryñ we taryhçylaryñ aÿtmagyna görä, Ÿegiptiñ soltany bolan Kleopatra dyrnagy üçin esasan gyzylymtyl- goñur reñk saÿlapdyr.

• Hytaÿlylar dyrnak üçin reñkleri želatinden, ÿumurtganyñ agyna gošulan dürli tebigy reñkleri ulanypdyrlar. Olar lak däl-de, pasta hilli boluldyr. • Bu reñkli pastany galyñ gatlak bilen çalyp, guraÿança garašypdyrlar. Soñra ony zamšanyñ bölejigi bilen ÿyrpyldaÿança arassalapdyrlar.
• Gadymy Hytaÿda özüçe oturtma dyrnak bolupdur. Ol uçluk bolup, altyndan ÿasalypdyr. Bu hilli dyrnaklary diñe baÿ adamlar edipdirler.
• Ÿewropanyñ teritoriÿasynda bu hilli pasta Ÿekaterina Mediçiniñ šalyk eden döwründe ÿagny, 16 asyryñ 60-70-nji ÿyllarda çykyp bašlapdyr. Šol wagtlar uzyn dyrnakly gezmegi we olary açyk reñkde boÿamagy rugsat edilmändir. Bu düzgün häzirki wagta çenli hem saklanyp galypdyr.
• Geçirilen barlaglaryñ netijesinde, kompÿuteriñ öñunde köp oturÿan adamyñ dyrnagynyñ plastinasy çalt ösÿändigi subut edildi. Sebäbi adamyñ barmaklary klawitura basmagy massaž hökmünde bolup, gan aÿlanyšy stimulirleÿär.
• Dünÿäde ilkinji reñkli lagy 1933-nji ÿylda peÿda bolupdyr, ony esaslandyryjy Revion kompaniÿada išlän Çarlz Rewson.

• Mundan bašga-da Çarlz Rewson lagyñ reñkini pomadañ reñki bilen deñ getirmek pikiri ilkinji bolup tapypdyr. Häzirki döwürde lak bilen pomadañ reñkini deñ getirmek moda bilen stiliñ düzgüni bolup galdy.
• 20 asyryñ 30-njy ÿyllarda manikür 38 sent bahada bolupdyr.
• Manikýur üçin ulanylÿan guraly ilkinji gezek 1830-njy ÿylda döredilipdir, ÿagny ol kičijik, nepis gaÿçy bolypdyr.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (37 baha berildi berildi)


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(36) bossan

molades
30.11.18 22:34
 Aynur

Gaty gowy eken
05.11.18 14:56
 Anonimus

Malsdes minnetdar
01.10.18 20:53
 Nur

BeReKeLla
22.09.18 15:11
 Aziza

Berekella sag bolun
19.09.18 10:48
 Aýgül

Ýenede şuň ýaly makalalarar çykaryo duruň
12.09.18 06:58
 Selbi

sagbolun
24.08.18 22:06
 Uzukjemal

Berekella 👍sag bol awtor 😁😁😁
17.08.18 01:27
 Leyli

Ellernize saglyk berekella
06.08.18 17:12
 Akja

sag bolyn awtor makalanyza.
29.07.18 10:58
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 12-3

Teswir galdyr


Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak