TM HYZMAT BILMELI
Manyly setirler


Beýik üstünlikler köplenç, samsyk synanşyklardan soñ başlayar.

Wagt - beýik mugallym, ýöne gynansakda ol öz okuwçylaryny öldürýär.

Adamlar iki topara bölünýär: döwri herekete getirýänlere we "döwür nire baryar-a?" diýýänlere.

Iñ uly güýç - aýtjagy hakykat wagty hem dymyp bilýän adamda bardyr.

Mydama iñ kyn ýoly saýlañ, bu ýolda özüñize bäsdeş görmersiñiz.

Tupanda berilen wada, ýuwaş howada unudulýar - Şekspir

Eger düýşüňizde gyş paslyny görseňiz ýa-da doňaklyk bolsa - onda ýanyňyzdaky ýatan ýorganyň hemmesini öz üstüne çekendir.

Ol barada alada etmeseñ - sen ony ýitirersiñ. Ony gaty söýseñ - saña agyrly bolar.

- Kaka! Ertir meniñ doglan günim! - adamyñ ýalñyşyny her gezek ýüzüne aýtmak nämä gerek?

Käbirleri giden ýerlerini bagtly eder, käbirleri bolsa gelen ýerlerini...

Düyşüñde göryän bolsañ, küyseyänsiñ. Düyşüñde görmek üçin yatyan bolsañ diymek sen ony söyyänsiñ...

Üşeyäñmi? Gynanma ! Gel maña ÿylan. Sen meni şeyle bir yakdyñ welin, meniñ ýanymda wagtyñ hiçem üşemersiñ...

"Oña ÿetip bilmejegiñi bilseñde näme üçin O'ny gözleyäñ" diÿdiler. Menem : "Öljegimi bilsemde ýaşaýanym" üçin diydim...

Adamlar duz bolmaly, Ÿaraña sepip agyrdÿany däl-de naharyña goşulup tagam berÿän bolmaly...

Ähli zat görnüşi ÿaly däldir bu gün bizi durmuşda tutan suw ertir bizi gark edip biler...

Ýaprak agaçdan gaçsa, şemalyñ oyunjagy bolar...

Ÿalanlar bilen islän ÿeriñize çenli gidip bilersiñiz emma asla yza dolanyp bilmersiñ..

"Eger ýanymda bagtly bolmasañ, bar git menden uzakda biryerlerde bagtly bol" diyjek derejede seni söyyän...

Hemme zat sebäpler yüzinden bolyar, eger bolmaýan bolsa onda onuñam bir sebäbi bardyr...

Gorkduguñça tussag, arzuw etdigiñçe erkinsiñ...

Durmuş aslynda sadadyr, ony ýalanlar owadanlaýar..

Bir zady seredip öwrenip bolýan bolsady, pişikler gassap bolardy...

Durmuşyñ manysy näme? Sen bu soraga kelle döwýänçäñ men durmuşyñ hözirini göreýin..Gorkan wagtyñ, mert boljak bol we sen kynçylyklardan dynarsyñ.

Men ýokardan seredemde, wagty tapýan. Öñe seredemde, wagty ulanýan. Içine seredemde, wagty saklaýan. Yza seredemde, wagty ýitirýän.

Siziñ ýalñyşyñyzy gözleýän duşman, siziñ ýalñyşyñyzy bukýan dostyñyzdan gowy.

Giç öwreneniñ, öwrenmezlikden has gowy.

"Egerde sen menden gowy bar diýip pikir edýän bolsañ, senden gowylaryñ hem bardygyny ýatdan çykarma"

Hiç bir adam seniñ oña bolşyñ ýaly bolmaga borçly däl. Sen diñe adamlardan has köp zada garaşmagy bes etmeli.

Şowly adam - bu beýleki adamlaryñ indi etjek bolýan zatlaryny eýýäm eden adamdyr.

Bu dünýäde esasy zat seniñ nirde duranlygyñ dälde, seniñ haýsy tarapa barýanyñ...


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (13 baha berildi berildi)

Okaldy: 566.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(15) Gülöwser

Bravo en iyisi
12.07.19 14:13
 mmm

Gaty gowy setirler minnetdar
04.07.19 17:37
 Güneş

👍👍👍👍👍
03.07.19 21:22
 Merjen Orazgulyyewa

gowy sozler
11.06.19 16:46
 jem_l

865249026
11.06.19 12:41
 Dursunjemal

Gaty gowy very good thanks...
09.06.19 23:25
 Jennet

Oran onat sozler yazylypdyr.
18.05.19 12:15
 Maşa

Minnetdar yenede tazelerine garasyaryn😍😍
17.05.19 05:03
 Azat

Прекрасно
10.05.19 17:09
 Jennet

Gowy sps
25.04.19 07:34
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 15-6

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak