TM HYZMAT BILMELI
Işini ulaglardan
başlamadyk 5 sany ulag öndürijiler


1862-nji ÿylda 21 ÿanwarynda hemme kišä öz ulaglary bilen tanyš bolan nemes kompaniÿasy Opel döredi. Emma kompaniÿa išini ulaglardan bašlaman, adaty tikin mašynlardan bašlady. Biz išini ulaglardan bašlamadyk 5 sany ulag öndürijiler hakda aÿdyp bereris.

1. "Opel"
Opel - nemes ulag öndürÿän kärhana, šu wagtda General Motors konserne girÿär. Kompaniÿa 1863-nji ÿylyñ 21 ÿanwarynda döredi, emma ulag çykarmaga diñe 1899-da bašlady.
Bašda Opel tikin mašynyn öndürmäge bašlady, soñra 1886-nji ÿylda welosiped önümine, 1898-nji ÿylda döreden adam bolan Adam Opeliñ aradan çykandan soñra, ulag konstruktury bolan Fridrih Lutsman bilen kontrakt baglašyp, birinji ulag - "patent opel ulagy, Litsmanyñ sistemasy" çykdy.
Opeliñ ulaglary šu güne čenli öndürilip, ynamly, berk we orta klasly gymmat däl diÿlip hasaplanylaÿar.

2. "Toÿota"
Toyota Motor Corporation - uly ÿapon ulag öndüriji korporasiÿa. Öz išini bašda awtomatik dokma stanogyndan bašlady, 1933 ÿylda täze bölüm döredi, ÿagny ulag öndürmekde ÿöritelešdirilen.
Bu bölümiñ bašlygy, Kiitiro Toÿota Ÿewropa bilen ABŠ döwletlere ulag öndürÿän senagaty öwrenmek üçin syÿahat edip, ulagyñ benzin dwigatel öndürmäge bašlady. "Toÿota" ulagy šu günlere çenli çykarylyp, uly mešhurlyga eÿedirler.

3. "Sitroen"
Citroёn - fransuz ulagöndüriji kompaniÿa. 1919-njy ÿylda Andre Sitroen tarapyndan döredildi. Sitroen birinji jahan uršunda fransiÿa üçin artilleriÿa snarÿadyny öndürÿädi, urušdan soñ onda diñe fabrika galdy.
1919-njy ÿylda kompaniÿa ulag öndürip bašlady. Birinji model, Type A, Andre Sitroen üçin onuñ dosty Žul Salomon išläp düzdi, kompaniÿañ esasy konstruktyry Le Zèbre.
Type A-nyñ bahasy gymmat däldi, 7950 frank. Šeÿlelikde starter bilen çyra ÿerlešdirilen bu model ÿewropada birinjidi. Type A tizligi 60 km/sag.

4. "Pežo"
Peugeot ulag kompaniÿasy 1976-njy ÿylda PSA Peugeot Citroèn konserniñ bölegi boldy, bašyny 18 asyrdan alyp gaÿdÿar, ol wagtlar ulag barada hiç kimiñ habary ÿokdy.
Pežoñ mašgalasy 1700-nji ÿyllarda manufaktura bilen mešgullanÿardylar. 1840-nji ÿylda olar kofemolkany, burçy we duzy owraldÿan mašnyny öndürip bašladylar. 1858-nji ÿylyñ 20 noÿabrynda Emil Pežo marka hökmünde ÿolbarsyñ šekilini patentledi. 1882-nji ÿylda dinastiÿañ bir bölegi bolan Arman Pežo, öz penni farting "Le Grand Bi"-ni we beÿleki welosipedleri çykardy.
Soñra Arman Pežo ulag bilen gyzyklanyp bašlady. Pežonyñ ilkinji ulagy (Leon Serpolle tarapyndan proÿektirlenen üç tigirli parly ulag) 1889-njy ÿylda çykmaga taÿyndy.
Šu gün PSA Peugeot Citroèn kompaniÿasy dünÿäde ulagöndürmekde ululyk boÿunça Wolkswagen soñ ikinji ÿerde durÿar.

5. "Mazda"
Mazda Motor Corpiration - Hirosima šäherdeÿerlešen ÿapon ulagöndüriji kompaniÿa. 1920 -nji ÿylda ÿönekeÿ balykçynyñ ogly Dzudziro Matsuda topar bolup inwestoryñ kömegi bilen bankrot bolan Abemaki önümçilik kompaniÿany satyn aldy. Kärhananyñ esasy önümi dykylyk agaçdan ÿasalan zatlar bolupdyr, Kompaniÿañ adyna Toyo Cork Kogyo Ltd goÿdular., we 1921-nji ÿylda Matsuda onuñ presidenti boldy.
1920-nji ÿylda kärhana birnäçe barlag motosiklleri öndürdiler, bazarda uly mešhuyga eÿe bolman, esasy önümi ulagöndüriji gurallar bolupdyr.
1930-nji ÿylda kompaniÿa köpüsini dašary ÿurtdan göçürip alnan trisiklleri öndürip bašlady. 1931-nji ÿylda kompaniÿanyñ adyny "Mazda", ÿagny zoraastriÿskiÿ hudaÿ bolan Ahura Mazda we konserni esaslandyranyñ familiÿasy bilen sazlašÿan ady goÿulÿar.
1948-nji ÿylda amerikan bombalamagyndan aÿaga galan Mazda trisiklleri öndürmäge dowam edÿär. 1960-nji ÿylda öndürijiniñ birinji ulagy - 4 ÿerli, motory yzda bolan, mikrolitaj kupe Mazda R360 döreÿär.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (8 baha berildi berildi)

Okaldy: 474. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Anonimus

Opel surmedik suriji daldir surijileriñ 90 % opel surendir
13.04.19 08:17
 Yuska

gowy makala ekeni
22.12.18 06:52
 Yakup

Yalnysyan admin opel basda tank ondirip baslapdy dyp okadum mena
25.09.18 13:21
 Guvanch

Bizde inwestir yokda bizem ondurup bilerdik
21.06.18 19:39

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak