TM HYZMAT BILMELI
Okeandaky şarlawuk


Madagaskar adanyň ýanyndaky Hindi okeanynda owadan we adaty bolmadyk tebigy ýagdaý bellenilip geçildi. Bu Mawrikanyň Le-Morn-Braban ýarym-adagyň kenarýakalaryndaky suwasty şarlawugy. Ýokardan seredenimizde suwasty şarlawugy aýdyň görünýär, şarlawuk ýa-da dogrusy aýtsak şarlawuk hökmünde kabul edilýän suw hadysasy. Gumyň we gyrmançaly gaýalaryň üstündäki goýmalaryň adaty bolmadyk hereketi netijesinde emele gelýän şarlawuk şekilidir. Gat-gatdan okean haýran galdyryjy şarlawugynyň golografik suraty emele getirýär. Elbetde, ähli tarapdan seredeniňde bildirdenok.


Makala baha ber:

Reýting: 3.8/5 (12 baha berildi berildi)

Okaldy: 590.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) dayanc

Very good
16.08.18 05:53
 Atamyrat

Örän gowy
26.06.18 21:09

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak