TM HYZMAT BILMELI
Haýran galdyryjy meduza köli


Aşakdaky suratda Meduza kölini görýärsiňiz, bu öz adyny ýöne ýerik almady. Onuň içinde 2.000.000 gowrak meduza ýaşaýar. Bu köl Ýuwaş okenanyň Daglyk adanyň adalyk çäginde ýerleşýär.

Başga jandarlaryň bolmazlygy, bu ýeri meduzalar üçin doly howpsyz edýär, şonuň üçin olaryň özleri adam janlary üçin howpsyzdyr. Şol sebäpden bu köl tutuş dünýä bellidir, bu ýerik üýtgeşik suratlary etmek üçin ençeme ýurtlardan turistler gelýändir.

Emma şonda-da az kem bolsada adam üçin howp bardyr, 15 metr ýaly çuňluga düşülen ýagdaýynda tebigatyň özünde ýanma howpy bar, sebäbi näçe çuň bolsa kislorodyň düzümi azalyp, fosfatyň düzümi köp bolýandyr.


Makala baha ber:

Reýting: 3.0/5 (5 baha berildi berildi)

Okaldy: 233. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak