TM HYZMAT BILMELI
Muhamet Salah


Abraýy gün günden beýgelýän. Az salym aralygynda dünýäde özini tanadan Muhamet Salah 1992-nji ýylyň 15 iýunynda Müsirde dogulýar. Yaşlygy kynçylyk görmedik Salah ilkinji futbol mekdebini oyune 8 km bolan aralykdaky meýdançada doslary bilen oýnap başlayar. Soňra ol Grand Klublarda top surýar. Angliýanyň Celsi klubynda onuň oýunlary açylyşmayar. Soňra ol Italyanyn Roma klubyna transfer edilyar.Salah Romada yokary derejede oyun gorkezyar we kopçüligin dykkat merkezinden orun eýeleýär. Häzirki wagt Salah Angliýanyn Liwerpool klubynda top surýär. Salah dine futbolist bolman ol Musulman ynsan. Ol 2017-nji ýylyň Cempionlar ligasynyn Finalyndada Orazasyny açanok. Ol ýyllyk aýlygynyň ep-esli bölegini ýurdyndaky garyp-gasarlara paýlaýar. Salah Liwerpool kluby bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu ýyllar aralygynda Salahdan uly netijeler garaşylyar!

Makala ulanyjymyzdan gelip gowuşdy:
Awtor (görkezilmedik)


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (16 baha berildi berildi)

Okaldy: 531.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(5) Aaaaaa

Gowyrak
23.04.19 23:06
 Sik

Gowyrak
23.04.19 23:06
 Gapur

UFC doreysi barada makalany Yakynda gosuljaklara gosupdyrlar😊
02.12.18 14:27
 Anonimus

UFC barada bir nace maglumatlar goyanda gowy bolardy
26.11.18 18:01
 Gapur

Makala umuman gowy terime gaty gowşak
18.11.18 10:20

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak