TM HYZMAT BILMELI
Gaplaňhas balyk-murena
Atlantik okeanynyň iň howply balygy


Muren balyklaryň ýaramaz abraýy bilen peýdalanýanlaryň arasyndada bu ýyrtyjylar – iň howplylaryň we gazaplysy bolýandyr. Ýyrtyjy dişli murenlar hakda (lat. Enchelycore anatine) geografik obýektlaryň gündogar ýerlerinde: Kanar we Azor adalaryň, “Päk Ýelena”-dan daş bolmadyk we Maldiw adalaryň töwereklerinde ýaşaýandyrlar. Bukuly we haýal – bu ýyrtyjylar okeanyň darajyk derelerde we koral riflarda bukulýarlar, haýsylar 60 metr çuňlukda ýerleşýär, şol ýerde ol günüňi geçirýärler.

Kellesini daşyna çykaryp, olar daş-töwerekde ýüzýän balyklara göz aýlaýarlar, garaňky düşende bolsa öz gowaklaryny taşlap awa çykýarlar. Sary teninde gara çyzyklar geçýändigi sebäpli oňa “Gaplaňhas murena” at berildi. Birinji ady ýaly hem bu at balygyň gurlyşyny suratlandyrýar, 120 sm uzynlygyda ösýän, iki hatar ýiti we aýna ýaly düýbu görnüp duran dişler bilen ýaraglanandyr.

Olaryň köpüsi uzyn we gysga, uzynlygy 2.5 sm bolan, gysga we giň dişler bilen gezekleşýän. Başga murenlerda bolşy ýaly, dişli murenlarda iki jübüt äňleri bardyr. Gowakdan murena öz awyny kellesini çykaryp suw bilen bilelikde çekip almak kyn düşýär, şonuň üçin onuň içinde ýerleşýän gizliň äňler bar, şol äň hem awy aşgazana çekip alýar. Dişleriň aýna ýaly görnüp duranyna garamazda olar gaty berkdir. Raklaryň we krablaryň pansirlerini döwüp biljek derejede berkligi bardyr. Arassalygyny saklamaga bolsa ýyrtyjylar bilen goňşyçylykda ýaşaýan arassalaýjylar-krewetkalar kömek edýändir.


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (13 baha berildi berildi)

Okaldy: 547.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) AZIZ

TÄSIN MAKALA BET
09.06.19 08:53
 Aýjeren

Täsin galdyryjy makala
05.06.19 10:05
 Ahmedik

Gowy makala eken
04.02.19 03:47

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak