TM HYZMAT BILMELI
“Ýeke öýde” (Один Дома) filmi hakda gyzykly faktlar


1. 1977-nji ýylda ýogalan Elwis Presli filmde epizodik roly oýnapdyr diýen rowaýat bar. Oňa ynanýanlaryň köpüsi Kewiniň ejesiniň arkasyndaky duran sakgally erkek şol Presli diýip çaklaýarlar.
2. Gara möýli sahnasynda aktýor bir dubl oýnmaga razylaşdy. Ol ýüzünde gykylygy we gorkyny suratlandyrmalydy emma sessiz sebäbi gykylygyň sesi möýi gorkyzyp bilerdi. Sesi soňra aýratyn ýazyldy.
3. Jon Kendi filmda diňe bir gün düşdi. Şol günüň dowamynda ähli onuň oýnaýan epizodlary düşürildi. Ol günde 23 sagat işleýärdi.
4. Kewin PlayBoy žurnalyny okaýar, “Спасатели Малибу” kinoda düşen ol ýerde miss iýul Erika Maýa Eleniýak bardy.
5. Kewin Bazzyň ýaşigynda tapan şonuň gyzjagazynyň suratydy. Aslynda bolsa ol suratda oglanyň gyz görnüşine getirilen şekili bardy. Kris Kolambus-yň pikirine görä – gyzjagaşyň üstünden şeýle görnüşde degişmek gelşiksiz.
6. “Ýeke öýde” filmiň konsepsiýasy Kalkiniň düşen “Atasy Bak” filmiň sahnasy sebäpli döredi.
7. Gangsterlar hakda “Angels with Filthy Souls” filmi aslynda ýokdyr. Ol ýörite Ýeke öýde filmi üçin düşürildi. Şol sanda Ýeke öýde 2 filmindede ýok kinonyň dowamy görkezildi.
8. Gorkunç peç effekti leska we fonariklaryň kömegi bilen iki sany oglan tarapyndan edildi.
9. Robert De Niro filmda Garriniň rolyny oýnamak teklibini kabul etmedi.
10. Talkboy – ýagny Kewiniň ulanan diktofony aslynda hiç ýerde ýok we bolmandy. Ol konsept-model bolup adaty durmuşda ýokdy. Emma köpsanly janköýerler üçin satlyga çykdy.

11. Bu sahnada Djo Peşi Kalkiniň barmagyny dişleýär. Ol onuň barmagyny hakykatdan dişledi we Kalkinda şram galandyr.
12. Kris Kolambus birnäçe sahnalarda öz maşgala agzalaryny düşürdi. Şeýlelik bilen onuň aýaly Monika Dewero Kolambus Keýte olaryň öý telefony işlemeýänligi hakda habar beren stýuardessa bolup oýnady. Onuň gaýynatasy rasiýadan Mak-Kalistirler çagalary täzeden sanap çykmagy haýyşt eden polisiýa bolup oýnady. Başga-da filmda onuň gaýynenesini we Eleanor atly kiçi gyzyny görüp bolýar. (awiasalona uly Mak-Kalisterler girende kamera olaryň ýanynda geçip gidýär).


Makala baha ber:

Reýting: 3.6/5 (20 baha berildi berildi)

Okaldy: 1369.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(8) Merdan

gyzykly eken maglumat
04.07.19 05:24
 sirina

Gyzykly eken
01.06.19 08:53
 Suleyman

Gyzykly makala.
13.05.19 19:47
 Довлет

Говы
28.03.19 15:54
 Bosss

Sagbolun gaty gowy hekayalar
19.02.19 20:09
 Atas

Mumkin bolsa Kino turkmen dilinde Tm Hyzmatynyza goymagynyzy hays edyarin
17.12.18 13:49
 Resul

Bu gyzykly maglumatlar...
17.12.18 11:41
 MAKSAT DepÇi

Köp zatlary bilemokdym tasin galýadym minnetdar maglumatlary gorkezeniniz uçinn.
03.10.18 16:36

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak