TM HYZMAT BILMELI
Dünýäde iň owadan güýe


Ilkinji bolup bu güýe 2009-njy ýylda gyrgyz zoolog Artyr Anker tarapyndan Wenesueladaky milli Kanaýama parkynda tapyldy. Fiziki harakteristikalarynyň tapawutlylygy sebäpli, bu güýe güýeleriň täze görnüşi diýlip hasaplanylýar, ol Artace atly ganatlylar nesiline degişlidir. Ýöne has dogry bellemek üçin hakyky wenesuelly güýe-pudeliň nusga görnüşi bilen ekspertiza geçirilmelidir.

Bu güýe hakda maglumatlar entek doly çöplenilmedik hem bolsa, internet çäginde owadan suratlary herkimi haýrana goýýandyr. Käbir pikirlere görä, bu güýe syrly we elýetmez bolup durýar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (15 baha berildi berildi)

Okaldy: 1260.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Arslan

Tasin
23.05.19 10:52
 okyjy

owadanja
21.05.19 11:12
 Han

Tasin
10.07.18 21:00
 Ogulshat

Gaty gowy
30.06.18 10:18

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak