TM HYZMAT BILMELI
Dünýäniň iň owadan ýerleri


Biziň dünýämiz üýtgeşik we täsindir, çünki onuň her künjeginde adaty bolmadyk we haýran galdyryjy ýerleri tapyp bolýar. Biziň ýygyndymyzda – Dünýäniň iň owadan, haýran galdyryjy we syýahatçylary özine çekiji ýerleri çöpledik.

Antilona kanýony
Kanýon Arizonadaky Peýdj daglarda ýerleşýär. Indeý taýpalara degişlidir we marsiýan peýzajy bilen haýran galdyrýandyr.

Fingal gowagy
Deňiz suwlaryň asyrlaýyn işleriniň netijesinde Şotlandiýadaky Staffa adada döräpdir.

Patagoniýadaky mramor gowaklar
Bu gowaklar beýik suwlar döredipdir. Bu ýeriň täsinligi gögümtil we ýaşyl-firuza reňkleriň garyşmagydyr.

Uly kanýon
Grand Kanýon adaty boýunça dünýäniň iň owadan ýeri we Amreikanyň dür dänesi diýlip hasaplanylýar.

Trolyň dili
Norwegiýa atly demirgazyk döwletde haýran galdyryjy öňe çykyp duran ýer bar. Beýikligi – 350 metr.

Kappadokiýa
Turkiýada diňe kenarýakalarda ýatmakdan daşary hem, ýurduň iň owadan ýerleriniň birine syýahat edip bolýan eken – ol Kappadokiýadyr. Kosmik peýzažy, ýerasty şäherler we monastyrlar köp syýahatçylary özine çekýändir.

Borakaý adasy (Fillipinlar)
Dünýäniň iň jennet adasydyr. Haýran galdyryjy tebigaty, deňizi, güni we suwasty dünýäsiniň baýlyklary – ynha şeýle täsinlikler bilen özine çekýändir.

Roýama dagy
Bu mistik dagy Wenesuellada ýerleşýändir. Ýokarsyndan sallanýan bulutlar bolsa – bu ýeriniň syrlylyk gözýetimini giňeltýändir.

Ýyldyzlar deňizi
Agşam Waadha adasynda okeanyň garaňky suwlarynda ýyldyzlary görüp bolýar. Emma bu asmanyň aýnasy däl-de, ýerli suwdaky ýaşaýjylaryň täsinligidir.

Hytaýdaky reňkli gaýalar
Nädip çäge däneleri şeýle tekiz şekilde Çýanje Danksiýa atly gaýalar ýerleşip bildilerkä, şol esasda hem dogry şekili emele getirip we häzirki wagta çenli bu – syr bolup galýandyr. Haýran galdyryjy reňkli gaýalar hemmekişi üçin açykdyr.


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (17 baha berildi berildi)

Okaldy: 1771.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Bagtyyar Jumamyradow

Salam gadyrdan dostlarym.Men birnace dunyan syrly achyshlaryny oylap tapdym we men in gymmatly metallaryn syryny owrendim Menin owrenmegime bolsa sizin komeginiz bar.Menin syryny achan zadym geljekde ahli adamzadyn unsuni ozune cheker.Men Jumamyradowich Bagtyýar Jumamyradow.10 synp okuwchysy.Yenede bellemeli zadym bizin yurdumyzda gaty cunnur syrlar yatyr.Men bolsa olaryn ahlisinin syryny bilyarin.Esasan hem Koytendagly meselami ishlap tayyn boldum.A bu meselami chozushen siz.Sizin zahmetiniz.Sagbolun!
01.03.19 19:54
 pälwan

suratlaryňyz örän owadan we täsin.pictures are very good.I like it.
31.10.18 05:22

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak