TM HYZMAT BILMELI
Peýdaly maslahatlar


Bir-naçe peÿdaly maslahatlar.

Eger siz ähli kyn ylym-maglumaty yatda saklamakçy bolsañyz, šol maglumaty telefonyñyza ÿa-da kopmÿuteryñyza internetdan alyp, teksti okap açÿan programmanyñ üsti bilen açyñ. Ÿatda saklajak maglumaty çalt režimde diñlap görün. Okap ÿat tutanyñdan, diñlap ÿat tutanyñ has gowy we yeñildigini, amerikan alymlar subut etdiler. Has ÿeñilem ÿatjak wagtynda diñlemek.

Köp wariantly “test” tabšyrañyzda, dogry jogaby bilmeyän bolsañyz “samsyk” taktikany ulanyñ. Hemme wariantlary okap, “men samsyk bolan bolsam, haÿsy warianty saÿlardym” diyip özuñize sorag beriñ. Saÿlan zadyñyzy aÿyryp, tazeden šol taktikany gaytalañ. Iñ soñunda galan warianty 70% dogry jogapdygy ähtimallygy bolup çykar.

Eger siz bir zady ÿadyñyzdan çykaran bolsanyz, gozuñizi 30 sekunt “eÿlak-beÿlak” aÿlap görun. Gözuñ gorizontal hereketleri, beÿniñ impuls geçirijilik ukybyny köpeltyar. Bu usul ÿada düširmage kömek eder.

Ähli ekzaminden ÿa-da barlag išinden öñ maglumaty köp gaÿtalamak gerek däl. Gowsy tetris, sudoku, majong we šona meñzeš beÿnini išledÿan oÿunlary oÿnañ. Logiki oÿunlar stress derejesini kiçelder, we beÿniñ güyjini köpelder.

Köplenç, agyr we kyn ÿagdaÿda, aladaly bolañyzda, kelläñ “öçÿä” we hiç zady dogry bašaryp bileñzok. Psihologlaryn maslahaty: hemme išleriñizi goÿuñda, sowuk duša giriñ. Šonda kellañiz öçüp täzeden ÿanÿan ÿaly, ÿagny perezagruzka bolar.

Aÿlyk gecÿän bank kartyñyzy gapjykda kartyñ üstunde ÿazylan sanlary ÿokary tarapa bakdyryp goÿuñ. Šeyle ÿagdaÿda olary has ÿeñil çykarmak bolar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 498. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) bagul

mana gerek makala sag bolun gaty gowy
15.02.19 22:26

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak