TM HYZMAT BILMELI
Polinÿane-a-Mare - äpišgeden haÿran galdyryjy görnüši bolan šäher


Az wagtdan rugsat wagty ÿetip gelÿär, siz bolsa nirä gitjegiñizi entäk saÿlañzok? Gaÿalary oÿup ÿasalan, balkondan bolsa deñiz tolkunlaryñ kelle aÿlaÿan yslary bolan bu ütgešik šähere ùns beriñ.

Howa-howa, hakykatdanam jaÿlary gaÿalarda gurlan, balkonlary bolsa, üzümleriñ hošalary ÿaly sallanÿar. Bu šäher Italiÿada ÿerlešÿär.

Polinÿane-a-Mare ady goterÿär.

Bir wagtlar šu taÿdamerez möwç urÿardy.

Emma halk šeÿtanyñ gargyšyny ÿeñers diÿip ony ÿeñmegi bašardylar.

Onuñ šanyna šäherde arassalaÿja bagyšlap buthana gurdular.

Šu gün onda šeÿlebir jaÿlary gurdular, iñ bärkisi suratada alar ÿaly däl.

Ÿöne syÿahatçylar bärik hasam balkon gyzyklandyrÿar. Bu balkondan kenarÿaka gaÿalarda ÿerlešen šäheriñ ajaÿyp görnüšini görüp bolÿar.

Bašga-da syÿahatçylary esasanam oÿunjak jaÿlary ÿerlešen dar köçleri halaÿarlar.

We šunÿaly ùÿtgešik jemgyÿet transportyny.

Öz nerwilerini oÿnamagy isleÿänler hem gyrada durmadylar: olar köwlerden göni deñze bökÿärler! Mundan bašga-da bärde klifdaÿwing boÿunça ÿaryš geçirildi. Onuñ ÿeñijisi - Russiÿaly bolan Woronež šäherinden bolan Artÿom Silçenko.

Bu šäherde italÿan aktÿory we aÿdymçysy bolan Domeniko Modunÿo doguldy.

Mundan bašga-da gaÿalarda ajaÿyp görnüšli restoranlar ÿerlešÿär.


Makala baha ber:

3

Okaldy: 282. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

comments powered by HyperComments

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak