TM HYZMAT BILMELI
Reňkini üýtgedýän ulag


Germaniýanyň BMW kompaniýasy döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli reňkini üýtgedip bilyan ulag işlap tayyarlady. "Geljegin ulagy" diylip atlandyrylan "Vision Next 100" atly maşyn beýleki ulaglar bilen "habarlaşyp" hem bilýär. BMW-nin bu üýtgeşik ulagy Germaniýadan soňra Hytay, Angliýa we ABŞ-da köpçülige görkeziler. 1916-njy ýylda Bawariýada uçar hereketlendirijilerini öndürip başlan kompaniýanyn ady soňky ýyllarda Bawariya motor fabrikleri diylip üýtgedilýär. Kompaniýanyň täze ulagy sürüjisiz, özbaşdak hem hereket edip bilýär.


Awtor: Gurbanmyradow Ahmet


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (12 baha berildi berildi)

Okaldy: 246.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) atas

bizede nesip etsin
04.04.19 18:28
 hmmm

bet
23.02.19 16:45
 Jeren

gowy maglumat
15.02.19 17:28

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak