TM HYZMAT BILMELI
Suşi we roll hakda gyzykly faktlar


Ortaça özini süýjije nahar bilen begendirmek islän adam, uly ähtimallykly suşi ýa-da roll satyn alar. Ýapon desertlar restoran we kaferlaryň menýularyna we aşhanalarynda ýygy-ýygydan taýýarlanyp, satlyga çykyp başlady.

Aýal aşpez-suşist duýbinden ýokdyr!

Ýapon aşhanada bolmak miýesser etse, aşpezleriň arasynda aýal maşgala gözläp göriň. Emma siz tapmarsyňyz, sebäbi olar duýbunden ýokdyr. Sebäbi delikateslary diňe güýçli adamlar ýasaýar, hususan ol delikateslara öz beden temperaturasynyň aýratynlygy bilen üýtgeşik tagam berýärler.

2.5 km uzynlykly roll.

Ýaponiýanyň ýaşaýjylarynyň rekord urmaga bolan höwesi ýokdyr. Orsýediň aşpezleri hem rekord urdylar, olar 2.5 km uzynlykly roll ýasap, hödürlediler. Delikatesiň ýasalmagynyň dowamynda olar oňa dürli içine salmalar goşýardylar. Rekord belli alynandan birnäçe sekuntdan soň, rolly kesiň tomaşaçylar we aşpezler iýdiler.

Iň meşgur roll.

Ýaponlaryň islegini bilmek kyn düşýär, emma köp ýurtlaryň ýaşaýjylary “Kaliforniýa” atly roll sargaýandyklarynyň şaýady bolýas. Hat-da şol delikatesy gowy görýänler, näme üçin gowy görýändiklerini doly aýdyp bilenoklar.

Mör-möjekli ýapon tagamly nygmaty.

Içindäkli salmalaryň sanawy her dürlidir. Bu towuk, et, hyýar, krewetka, krablar we ş.m. Ýaponlar bu sanawy dowam edip olaryň içine mör-möjekleri goşup başladylar.

Haýsy suşilar iň gymmady?

Ýaponýa geleniňizde, milli restoranlaryň birine girip göriň. Menýuny açyp, “Tans edýän okun” atly suşi tapyň. Olaryň bahasy iň gymmadydyr. Eger sargasaňyz, ofisiant podnosta birnäçe bildirtmän gymyldaýan bölejikleri getirip berer. Aslynda onuň içinde gaýnan suw bilen suwlanan okunyň bölekleri ýerleşdirilen. Iýeniňizde salma sähelçe agzyňyzda gymyldar we bu bärde adaty hasaplanýar.

Rollaryň awtomatik taýýarlanylşy.

Ýaponýada roll we suşi eltip berme hyzmatlary gije-gündiz hereket edýändir. Aşpezler intensiw režimda işlemeli bolýar. Olaryň hyzmatlary birnäçe bolsada ýeňilleşdirmek üçin awtomatlar oýlanyp tapyldy. Pul salanyňyzdan soňra, birnäçe minut garaşmaly we tagamly nygmatlaryň bir porsiýasy taýýar bolýar.


Makala baha ber:

Reýting: 3.0/5 (3 baha berildi berildi)

Okaldy: 565.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Harper

Karkara aýtýanlaryna menem go$ulýan orta aziýañ kuhniýasyny taý geljek zat ýok.
25.05.19 09:22
 karkara

Mor.mojekler yaponlaryn ozlerinde galybersin musurman milleti haram zatlary iymeyar oz turkmen milli tagamlarymyza doneyin sol bize besdir
12.05.19 05:23

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak