TM HYZMAT BILMELI
Saraÿ-al-Mahrus


Her ÿurduñ üÿtgešik ÿerleri bolÿar, Russiÿañ ÿerlerinde bolsa olar az däl. Meselem, Saraÿ-Batu - šäheri. Ol öz wagtyny ozup, šu günki güere çenli saklanyp galypdyr.

Ol Astrahana golaÿrak bolup, Ašaky Wolgañ sähralyklarynda ÿerlešÿär. Bir wagtlar ol Altyn Ordañ ykdysady we syÿasasy merkezi bolupdyr. Ony esaslandyryjy Russiÿada Baty diÿlip atlandyrylÿan, Çingiz hanyñ hakyky ganybir agtygy bolan Batu Han bolupdyr.

Jaÿlary 1250-nji ÿyllarda gurup bašlapdyrlar. Onuñ doly ady "Saraÿ-al-Mahrus, Alla goraÿjy köšk".

Gurulmaly ÿer ÿöne ÿere saÿlanmandyr: sähralyklar, Ahuba atly derÿa golaÿ we Beÿik Ÿüpek Ÿoly. Hut šu ÿagdaÿlar Saraÿ-Batuny Ordañ mwrkezi šäheri etdi.

Bärde durmušyñ ÿagdaÿy orta asyryñ beÿleki paÿtagtlaryndan beÿik bolupdyr. Muña subut bolup, üçünji etažda äpišge bardy, šol wagtlar Ewropa ÿurtlarda diñe ikinji etažda àpišge bardy.

Saraÿ -Batu šäherinde kanalizasiya, suwgeçiriji we akar sistema guruldy. Teritoriÿañ ähli ÿerlerinde ÿašaÿjylar we myhmanlar üçin hammam we hajathana bardy. Toÿundan ÿasalan turbalar gaty berkdi. Olary šu wagta çenli bitin galdy we olary šu wagt ulanyp hem bolÿar.

Söwdagärler dünÿäniñ ähli künjeginden öz söwdasy üçin Saraÿ - Batu šäherine gelÿärdiler. Šäheriñ eÿerÿän esasy ÿörelgesi howpsuz söwda bolmagy üçin düzgünçilik bolmagydy. Munuñ üpjünçiligi tutuš gošundy.

Šäheriñ durmušynyñ we 9nuñ ÿašaÿjylary üçin gowy wagty VIV asyrdy.

2010-njy ÿylda bolan, "Orda" filmiñ sÿomkasy üçin, ÿykylan šähere maksimal meñzeš bolan dekorasiÿa ÿasaldy.

Išiñ gidišini arheologlar bilen taryhçylar alyp bardylar. "Ÿasama" šäher hakyky šäherden 2.5 km aralykda ÿerlešdi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 470. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Azat

naçinji asyrda gowy yasapdyrlar?
06.08.18 16:25

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak