TM HYZMAT BILMELI
Sen düşýärsiň ýadyma


" Sen düşýärsiň ýadyma"

Ýatdan çykmaz eken käbir pursatlar
Ýöräsem gelenok sensiz sagatlar
Jübitleri görip diýýän"Bagtlylar"
Guwanamda sen düşýärsiň ýadyma

Ýazylan bolsa, maňlaýdan pozulmaz
öýke-kine üçin ara bozulmaz
Şygyrlarym setir-setir düzülmez
Pikirlensem sen düşýärsiň ýadyma

Her ýüregi söýip bilmez bu ýürek
Sada kalba sada kalpy gerek
Bu günim däl, ertirler üçin gerek
Diýenimde sen düşýärsiň ýadyma

Küýseýänsiň aýna bakyp gijeler
Bir gyra aýr, hezil bermez ünjiler
Indi saňa bir çen boldy diýseler
Käýýelende, sen düşýärsiň ýadyma

Annagurban ANNAGURBANOW


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (4 baha berildi berildi)

Okaldy: 194.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(8) Merjen Orazgulyyewa

gowy bolupdur
12.06.19 07:27
 Gülsoltan

Sada düşnükli dilde yazylan manyly goshgy. Yöne kabir yerlere harp yalñyşy goyberilipfir
28.03.19 13:53
 jeren

Bet bolupdyr
28.03.19 11:04
 jeren

Bet bolupdyr
28.03.19 11:02
  I LOVE YOU

TÜWELEME GATY GOWY BOLUPDYR
23.03.19 22:26
 S. D. n.

Gaty gowy eline saglyk.
20.03.19 19:39
 Maral

Tuveleme yoluna dogam
13.03.19 04:40
 jem_l

Da$ bolupdyra
12.03.19 11:24

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak