TM HYZMAT BILMELI
Agyr duygylaryñ seÿrek atlandyrylyšy


“Opiya”

Mysal üçin, awtobusda biri-birini tanamayan gyz bilen oglanyñ gözleri “dušanda” (когда обмениваются взглядами), ikisem biri birini gowy gorse, ya-da halamasa, gorkma duÿgy ÿuze çyksa, šol duyga - “opiya” diyilyär.

“Dežawyu”

Bu duygyny bütin dünyaniñ 75% adamlary duÿup gördiler. Šol bir wakany öñem geçen ÿaly, šol bir adamy öñem gören yaly, ÿöne hiç haçan görmedigini, bu waka hiç haçan bolmadygyny bilyañiz. Tañyš duÿgy, hä? Šoña Dežawyu diyilyar.

“Ellipsizm”

Geljekini görmejegiñi bilip gynanç dörande, “ellipsizm” duÿgy ÿüze çykyar. Mysal üçin garry 80 ÿašly adam öz iki yašly agtygynyñ toÿuny görüp bilmejegini bilip, “eppilizm” duÿgyny duÿÿar.

“Krizalizm”

Dašarda ÿagyš ÿa-da gar ÿagyp durka siz ÿyly öÿuñ içinde, ÿorgana dolanyp çay içenizde name duÿgy göz önüne gelyar?

Dogry, diñe gowy duygular, bu duyga “Krizalizm” diyilyar.

“Fugu yagdaÿy”.

Käwagt edÿan zatlarymyzy, gürleÿän sözlerimizi, ÿoräp baran ÿerleri ÿadymyza düšenok. Ondan soñ “bah, 5 näme üçin barik geldim, näme zat ejeme aÿtdym” soraglar ÿüze çykÿar. Köplenç spirtli içgilerden we narko-serišdelerden soñ bu yagdaÿa dušÿarys. Em-ma birnäçe kesellerem bardyr. Bu duyga “Fugu ÿagdaÿy” diyilyar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi berildi)

Okaldy: 504.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Ahmedik

Nesip bolsa geljekde sebabinem aydar...
02.02.19 04:59
 Ahmedik

Gaty gowy...
02.02.19 04:58
 Sebabini aydaymalyda

Sebabini aydaymalyda adyny aytman so bolup gecyan zatlan
20.01.19 19:14
 Talyp

govvy govvy
16.01.19 06:23

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak