TM HYZMAT BILMELI
Söýgi


Barýardym men köçede Öňümden bir gyz çykdy
Ol şeýle bir enaýy Meni özüneçekdi.
Onuň gara gözleri Meň gözlerime bakdy.
Şol wagt ýürek syzlady. Döredi täsinduýgy.
Ýöne welin enaýy gyz, geçip gitdi deňimden
Men bolsa durup galdym diýip bilmän bir sözem.
Öýe baranymda şol gün gözüme uky gelmedi.
Onuň gara gözleri hyýalymdan gitmedi.
Ertesi gün turamda ony göresim geldi.
Onuň gözlegine çykdym Taparyn diýip bir ýerden
Ol enaýy gyzy men Gije-gündiz gözledim
Gözledim her ýerlerden Ýöne tapyp bilmedim
Bir gün diýdim özüme ,, Näme edýän özi men Bes ýeter boldy indi, Taparynlaý başgasyn‘‘
Biri - birinden owadan Ençeme gyzlar duşdy
Ýöne ýüregim diňe Enaýy gyz diýip urdy
Durup bilmän men, ýene Onuň gözlegine çykdym
Ahyry tapdym ony we sözlerimi aýtdym.
Ine şeýdip kän gözläp Tapdym men öz bagtymy.
Ol dörän täsin duýgy Bu söýgi eken, söýgi

Goşgy ulanyjymyzdan gelip gowuşdy:
Awtor: Ahmet Halmyradow.


Makala baha ber:

Reýting: 3.9/5 (16 baha berildi berildi)

Okaldy: 1077.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(18) jeren

Boljak
19.03.19 11:53
 aly

Oran gowy geljekde uly ustunlik
02.03.19 06:21
 melek

gaty gyzykly däl...many ýoga
15.02.19 20:10
 Gunayym

+99365966301.in gowy nusga goshgylar
14.02.19 19:22
 Semsat

Ajap soz yok eline saglyk dowamy kop bolsun.
11.02.19 02:59
 Anonimus

👍
05.02.19 22:10
 awadan+mekan

gepa yok
04.02.19 19:10
 mekan ahmetjanow 03

oran onat goshgy eken emma men goshgylarymyn yanynda oynamayar.
04.02.19 19:10
 Korpe 2001

Ajayyp gaty ajayyp bolupdyr galamyn ujy yiti bolsun MALADES ....
29.01.19 20:43
  Gulya

oran gowy gosgy ekeni
23.01.19 16:20
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 18-9

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak