TM HYZMAT BILMELI
Söýgi


Barýardym men köçede Öňümden bir gyz çykdy
Ol şeýle bir enaýy Meni özüneçekdi.
Onuň gara gözleri Meň gözlerime bakdy.
Şol wagt ýürek syzlady. Döredi täsinduýgy.
Ýöne welin enaýy gyz, geçip gitdi deňimden
Men bolsa durup galdym diýip bilmän bir sözem.
Öýe baranymda şol gün gözüme uky gelmedi.
Onuň gara gözleri hyýalymdan gitmedi.
Ertesi gün turamda ony göresim geldi.
Onuň gözlegine çykdym Taparyn diýip bir ýerden
Ol enaýy gyzy men Gije-gündiz gözledim
Gözledim her ýerlerden Ýöne tapyp bilmedim
Bir gün diýdim özüme ,, Näme edýän özi men Bes ýeter boldy indi, Taparynlaý başgasyn‘‘
Biri - birinden owadan Ençeme gyzlar duşdy
Ýöne ýüregim diňe Enaýy gyz diýip urdy
Durup bilmän men, ýene Onuň gözlegine çykdym
Ahyry tapdym ony we sözlerimi aýtdym.
Ine şeýdip kän gözläp Tapdym men öz bagtymy.
Ol dörän täsin duýgy Bu söýgi eken, söýgi

Goşgy ulanyjymyzdan gelip gowuşdy:
Awtor: Ahmet Halmyradow.


Makala baha ber:

Reýting: 3.9/5 (24 baha berildi berildi)

Okaldy: 12. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(46) Aýna

şeýle söýgi bolup biler imo:+993 62 97 06 93
25.04.19 21:23
 Agabeg

gaty gowy
25.04.19 21:20
 bibi

Seyle soygi barmyka
25.04.19 17:07
 Leyli

Kk
14.04.19 21:01
 Anonimus

Mahri hep yok
09.04.19 09:17
 rowac

Ay boylede hezelek barmy her yetene soyyan diyenende yzyna dusep gider yaly
09.04.19 01:13
 Allaguly+ Gulnaz.

Gep yok.
06.04.19 13:59
 .....

Çyndanam şeyle soyyanler barmyka🙃🙃🙃
28.03.19 07:50
 jeren

Boljak
19.03.19 11:53
 aly

Oran gowy geljekde uly ustunlik
02.03.19 06:21
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 26-17

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak