TM HYZMAT BILMELI
Söýgi


Barýardym men köçede Öňümden bir gyz çykdy
Ol şeýle bir enaýy Meni özüneçekdi.
Onuň gara gözleri Meň gözlerime bakdy.
Şol wagt ýürek syzlady. Döredi täsinduýgy.
Ýöne welin enaýy gyz, geçip gitdi deňimden
Men bolsa durup galdym diýip bilmän bir sözem.
Öýe baranymda şol gün gözüme uky gelmedi.
Onuň gara gözleri hyýalymdan gitmedi.
Ertesi gün turamda ony göresim geldi.
Onuň gözlegine çykdym Taparyn diýip bir ýerden
Ol enaýy gyzy men Gije-gündiz gözledim
Gözledim her ýerlerden Ýöne tapyp bilmedim
Bir gün diýdim özüme ,, Näme edýän özi men Bes ýeter boldy indi, Taparynlaý başgasyn‘‘
Biri - birinden owadan Ençeme gyzlar duşdy
Ýöne ýüregim diňe Enaýy gyz diýip urdy
Durup bilmän men, ýene Onuň gözlegine çykdym
Ahyry tapdym ony we sözlerimi aýtdym.
Ine şeýdip kän gözläp Tapdym men öz bagtymy.
Ol dörän täsin duýgy Bu söýgi eken, söýgi

Goşgy ulanyjymyzdan gelip gowuşdy:
Awtor: Ahmet Halmyradow.


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (28 baha berildi berildi)

Okaldy: 6. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(50) Pena.A.

Yene yuzlap munlap yazasym gelya. Ilki soygim *****janyn waspyny. Yazmasam yuregim diyen edenok. Bune kysmat,aytsañyzlan soygimi. Men sahyra dal doslar yone.ozimce yazyan.kem-kas yerleri bar bolsa bagyslan.
16.05.19 13:44
 Pena.A.

Yene yuzlap munlap yazasym gelya. Ilki soygim *****janyn waspyny. Yazmasam yuregim diyen edenok. Bune kysmat,aytsañyzlan soygimi. Men sahyra dal doslar yone.ozimce yazyan.kem-kas yerleri bar bolsa bagyslan.
16.05.19 13:35
 Pena.A.

Owadan bolmazdy owadan dunye. Sen bolmadyk bolsan men durmusymda yone seni birje gezek gormesem. Gorkini gacyryar owadan dunye.
16.05.19 13:21
 Masajyk

Ok. Bolup bilya super;-)
14.05.19 16:37
 BayramHan gyzy

Sozz iok
12.05.19 16:59
 DeDeMiN YeKeJe GyZy

Betrak yone azajyk azajyk uytgesme gerek Soygi buzada gaty seyrek mena dogrysyny aytsam inni sol zada ynanamok sebabi soygi 1996 yylda galdy heh oglanlar gyzlara ynam yok diyale gyzlaram oglanlara diya yone soygini ynamsyz eden hem gyz hem oglan eger oglan bir gyza ikilik etmese hemme zat gou bolardy ...
10.05.19 19:58
 Gülnaz

Soygi bar yone seyrek mena haladym
09.05.19 19:52
 Tanamznk

Malades soz yok bet eken
05.05.19 14:08
 Arzuw

Hakyky bolup biljek men ynanyan bagtly boluñ
29.04.19 15:07
 Şatlyk

Super. Tm Hyzmat bilmeli ADMIN: Maledes
28.04.19 17:06
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 36-27

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak