TM HYZMAT BILMELI
Söýgi


Barýardym men köçede Öňümden bir gyz çykdy
Ol şeýle bir enaýy Meni özüneçekdi.
Onuň gara gözleri Meň gözlerime bakdy.
Şol wagt ýürek syzlady. Döredi täsinduýgy.
Ýöne welin enaýy gyz, geçip gitdi deňimden
Men bolsa durup galdym diýip bilmän bir sözem.
Öýe baranymda şol gün gözüme uky gelmedi.
Onuň gara gözleri hyýalymdan gitmedi.
Ertesi gün turamda ony göresim geldi.
Onuň gözlegine çykdym Taparyn diýip bir ýerden
Ol enaýy gyzy men Gije-gündiz gözledim
Gözledim her ýerlerden Ýöne tapyp bilmedim
Bir gün diýdim özüme ,, Näme edýän özi men Bes ýeter boldy indi, Taparynlaý başgasyn‘‘
Biri - birinden owadan Ençeme gyzlar duşdy
Ýöne ýüregim diňe Enaýy gyz diýip urdy
Durup bilmän men, ýene Onuň gözlegine çykdym
Ahyry tapdym ony we sözlerimi aýtdym.
Ine şeýdip kän gözläp Tapdym men öz bagtymy.
Ol dörän täsin duýgy Bu söýgi eken, söýgi

Goşgy ulanyjymyzdan gelip gowuşdy:
Awtor: Ahmet Halmyradow.


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (30 baha berildi berildi)

Okaldy: 7. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(52) Sulik

Söygi ba oglonnor gyzlan owodonlygyna dalle imanyna seretyan bolsolordy gyzlar gozellik salonyna ocura durman namyzlyk da durardy soygi ba yone baya garywa seretmayan gyzlarda ba
24.06.19 12:16
 Gülaýym

Gaty haladym belki bardyr cyn soygi Hacanda ynsan yuregi bn soyse gozleri sol ynsandan basgany gormese elbetde bu soygi Soygini gorañ soyga mynasyp boluñ soyen gozleri soyen yurekleri ynjytmañ!
21.06.19 15:30
 göwher

Örän gowy. Bir bakyşda dörän söýgi.
19.06.19 14:41
 Love for life

Su wagt hic yerde hakyky soygi yok
18.06.19 00:03
 Enka

Cyn soygi tapan bagtly bolsun Tamadyk arzuwynda bolsun
16.06.19 21:09
 Enka

Bardyr soygi yone mena soygi diyilyan zady gelsi yaly gityamikarem diyyan giternip bilmeyanler bar soygini
16.06.19 21:05
 boss

Chyn soygi bar eger bit adamy gowy gorup shoña bagly blp dursañ bar chyn soygi
07.06.19 09:31
 arzy

😍😍
05.06.19 10:15
 bad at love

Kinolardaky yaly soygi yok
30.05.19 22:13
 bad at love

Hakyky soygi yok
30.05.19 22:11
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 50-41

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak