TM HYZMAT BILMELI
Täze ýyla birnäçe bezeg üçin peýdaly pikirler!


Biz siziñ öÿüñize täze ÿyl öwüšgini bermek üçin mešhur saÿlamalary hödürleÿäris.
Sary güjük - täze 2018 ÿylyñ nyšany. Güjük görnüšde dürli ÿelmenÿan nakleÿkalar, ÿumšak oÿunjyklar, heÿkeller gowy gelšer.

Girlÿandalar- keypini galdyryjy, daš - töweregi janlandyryjy bezeg. Bulary arçalary bezemekden baśga-da diwarlary, aÿnalary hem bezeseñ bolÿar.

Garjagazlar-bu çagalygymyzdan bäri bar. Olary kartondan ÿa-da kagyzdan gyrkyp, özüñçe owadanlap, arçada ÿa-da tutulara berkitseñ bolÿar.

Arça šarlary. Bular hem täze ÿylyñ esasy bezegleriñ biri. Šarlary diñe bir arçada däl, eÿsem olary stolda owadanlap ÿa-da çekmelerde goÿsañ bolÿar.

Ÿasama garlar siziñ öÿüñize ütgešik we jadyly duÿgulary berer, olaryñ kömegi bilen siz uÿtgešik kompozisiÿa döredip bilersiñiz.

Täze ÿyl šemleri isleÿän ÿeriñizde goÿuñ. Olar siziñ ruhuñyzdan turar, mundan bašga-da olary kompozisiÿanyñ arasyna gošup bolÿar.

Ÿel šahajyklary hem aÿratyn bezeg üçin ulanylÿar. Arça üçin niÿetlenen šarlar bilen bilelikde öÿüñiziñ dürli ÿerinde goÿup bilersiñiz.

Šiškalary hem owadanlyk üčin ulansañ bolÿar. Olary šarlar bilen öÿüñ dürli ÿerinde goÿsañ özüçe ütgešik bezeg bolar.

Suratlary we dürli aplikasiÿalary öz eliñiz bilen taÿÿarlasañ has gowy bolar. Bärde özüñiziñ bašarnygyñyzy we fantaziÿañyzy ulanyñ.

Täze ÿyl çemeni(wenok) - gadymy bezegleriñ biri. Cemeni dürli zatlardan meselem, girlÿandalar ÿa-da dürli reñkli šarlardan ÿasap bolÿar.

Mandarinlar. Aslynda muny satyn almaly zatlarynyzyñ hataryna arçadan soñ ÿazmaly. Bu çagalyk döwrüniň tagamy.

Bu bezegleri sanasañ sanabermeli. Ÿöne her zatdan azajyk ediñ. Esasy reñkleriñ deñ gelšine üns beriñ, olar bir - birleri bilen garmonirlešmeli. Täze ÿylyñyzy gowy geçirmegiñizi arzuw edÿäs. Goÿ bu täze ÿylda hasyl bolmadyk arzuwlaryñyz hasyl bolsun. Goÿ her bir ojakda diñe saglyk, agzybirlik, bitewülik šalyk etsin.


Makala baha ber:

Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)

Okaldy: 734.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Şöhrat Gahrymanow

bahan 5
22.10.18 09:36

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak