TM HYZMAT BILMELI
Täze ÿyldan öñ etmeli zatlar.


1. Oÿden könelen bolgusyz zatlary çykaryñ.
Täze ÿyldan öñ hemmekišem öÿünde “generalny uborkany” edÿär. Emma ÿylyñ iñ gowy baÿramçylygynda uborka etmek az. Ilki bilen köne egin ešikleriñizi zyñmaly. Hawo, muny etmek kyn, emma pikirlenip görüñ. Näçe ÿyl bäri geÿip duran šol bir ešigi ÿene-de geÿesiñiz gelermi? Menä utanardym.
Italiyada örän gowy we gyzykly tradisiya bar - täze ÿyldan birnaçe gün öñ aynadan köne mebeli we egin ešikleri zyñÿarlar.
Hökmany ÿagdaÿda hemme jaÿryk we döwük pasudany gabyr ediñ. Iñ gowy görÿän jaÿryk stakanyñyz bolsada aÿyryñ. Bu öÿüñizi has ulaldyp gorkezer, dem almagada ÿeñil bolar.
2. Köne öýke-kineleri unudyň
Täze ÿylda biderek gerekmejek zatlary diñe öÿden dälde, kelläñizden hem aÿyrmaly. Hemme “obidalary” ÿagny gaty gören adamlaryñyzy bagyšlañ. Nähili gaty göwnuñize degen bolsada- göÿberiñ, bagyšlañ. Giñräk boluñ, täze ÿyl - durmušyñ täze sahypasy.
Belki sizem biriniñ göwünine degensiñiz, ÿadyñyza düšüriñ. Šol adama jañ ediñ, ya-da, oñarsañyz, ÿanyna baryp ötenç sorañ.
3. Hemme bergilerinizi Beriñ.
Hemme bergileri dekabyrda berip dynjak boluñ. Täze ÿyly “men hiçkime hiçzat bermeli däl” diÿip bellär ÿaly.
Bu punkt ikitaraplaÿyn, ÿagny, algyñyz bar bolsa, özuñiz hakda adama ÿatladyñ.
4. Sowgatlary taÿÿarlap goÿuñ.
Özüñize iñ golaÿ adamlar ûçin diñe šolara gerekli sowgatlary alyñ. Yone “üns” üçin sowgatlary, ÿagny “главное не подарок, а внимание” diñe tanyšlara alynÿar. Çagalar üçin sowgat tapyp almak has ÿeñil - olar aÿaz baba hat ÿazyp size berÿarler, size hem šony okap alaÿmak galÿar.
5. Özüñizi ÿatdan çykarmañ.
Sowgatlary išgärlere, çagalara, sportzaldaky trennere, aÿalyñyza, ikilik edÿan söÿgüliñize, ene atañyza, dostlaryñyza aldyñyz, ÿene kime almaly? Ÿatdan çykdy öÿdÿän, hä? Özuñize. Öziñizem taze ešik, ÿa-da telefon bilen begendiriñ.
6. Ÿagšylyga güÿjiñiz ÿetse, ediñ.
Bu durmušda siziñ kömegiñiz gerekli adamlar kän. Öz öÿüñizde ÿatan gerekmejek oÿunjaklary detdoma äkidiñ; koneräk gerekmejek egin ešikleri garrylaryñ jaÿyna, yagny “дом престарелых” äkidiñ. Ÿagšylyk etmek özüñizede keyp berer. Soñam sizede hökman ÿagšylyk ederler.
7. Garyndašlaryñyzyñ ÿanyna baryñ.
Durmuš gaty ÿokary tizlikde geçip dur. Biz hemiše akymda bir ÿerik howlugyp ÿörüs, öz ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz, jigi doganlarymyz we daÿza-daÿylarymyzy ÿatdan çykarÿarys. Ÿok, beÿle etmeli däl. “Ertir” gelmänem bilÿa. Šonuñ üçin hem, hökman ÿanlaryna baryñ.


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 717.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Ahmedik

Makala gowy, yone kone zatlary zynmak dabi bizde guyje girmezmika diyyan....
02.02.19 04:50

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak