TM HYZMAT BILMELI
Türkiýe hakynda faktlar


1. Türkiýe – bu hakyky medeniýetiň “çemen” merkezi: bu ýerde grek, rim, wizantiýa we tük medeniýetler giňden ýaýraýardy.

2. Türkiýanyň 97% meýdany Aziýadaly Kiçi Aziýa ýarymadasynda ýerleşýär, 3% bolsa ýewropanyň çäginde ýerleşýär.

3. Türkiýanyň ortaýerdeňiz kenarýakasy Seul, Tokio we San-Fransisko şäherler bilen deň giňlikde ýerleşýär.

4. Türkiýe taryhda meşhur şahsyýetler, ýagny patyşa Krez we Midas, filosof Fales, taryhçy Gerodot, päk Nikolaý, apostol Pawel we beýlekiler.

5. Türkiýe – aýal maşgalanyň ýokary kazyýetiň kazyýet wezipesine bellenen ilkinji ýurtdyr.

6. B.e. öňki 640 ýylda elektronlardan ýasalan şaýlar (gyzyl we kümüşiň eredilmeginiň netijesinde) Sarda şäherinde gadymy lidiýslar tarapyndan giňden ulanylýardy.

7. Ararat dagyna çegşan wesýet esasynda Nuhuň gämisi gelip durdy, häzirkizaman Türkiýanyň gündogarynda ýerleşýär.

8. Aleksandr Makedonskiý häzirki Ankaradan daş bolmadyk ýerde çitimi çapyp böldi. Indi türk halylarda ikili çitim şeýle atlandyrylýar.

9. Seldjuk-türkler taryhda ilkinji bolup öz söwdegärleriniň çykdajylary ýapýan hökümet ätiýaçlandyryş sistmesyny gurdular.

10. Inkwizisiýa ýaýran wagtlary ispan ýewreýlary alyp gaýtmak üçin soltan Baýezid II ottoman flotyny ugratdy. Olar üstünlikli Osman imperiýanyň çägine 1492 girdiler, olaryň nesli häzirki wagt hem Türkiýede ýaşaýarlar.

11. Tülpanlar Gollandiýa Anadoliýadan wekil Karl V Ajaýyp Suleýmanyň 1554-nji ýylda ugradylandyr. Türkiýe häzirki wagt hem Ýewropa gül eltýär.

12. Gozgalmaýan emläkleri satyn almagyň iň söýgüli ýerleriniň biri hem, elbetde ýurduň tomusky paýtagty Antaliýa bolup durýar. Bu ýerde mekdepler, aeroportlar, dürli ýurtlardan ýaşaýjylaryň topary ýerleşýär. Ýerli žurnallaryň ýazmagyna görä, ýaşaýyş jaýlar Konýalty we Lara atly raýonlarynda has hem meşhurlyk gazanýarlar.

13. Türkiýeden iş meşhur sowgatlyklar – feska we “Nazar bonçugu” atly gözden goraýan tegelek asman reňkde gözüň şekiline meňzeş monjukdyr.

14. Türk dilinde “W”,”Q” we “X” harplary öz içinde saklaýan latin alfawity ulanylýar.

15. Häzirkizaman Türkiýanyň çäginde ýerleşýän Pergam patyşagylygna pergamenti öndürdiler.

16. 1934-nji ýyla çenli türklerde familiýa bolmandyr. Familiýa hakda kanun kabul edileninden soňra, türkler öz işine görä familýa alyp başladylar.

17. 3.5 milliondan gowrak türkler Germaniýada ýaşaýarlar.

18. Dünýäniň ýedi täsinliginiň ikisi häzirkizaman Türkiýada ýerleşýär – Artemida Effeskoý buthana we Gelikarnase Mawzoleýi.

19. Türkiýada adaty bolmadyk göreşiň görnüşi ýaýrandyr – ýagly göreş, göreşijiler kojaly kelte balaklar geýýärler we günebakar ýag bilen çalynyp göreşýärler.

20. Dünýäde iň uly almaz – Stambuldaky Topkamda ýerleşýän Kaşiçki almaz.

21. Türkiýede ýasamalar hakyky harytlardan 4 sany tapawudy bar bolsa kanun tarapyndan yzarlanylmaýar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (11 baha berildi berildi)

Okaldy: 914.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1)  M

Türkiÿe ajaÿyp ÿurtdyr
04.06.19 15:15

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak