TM HYZMAT BILMELI
Dünýäde iň uly adalar


Biziň dünýämiz owadan we üýtgeşikdir. Onuň köp bölegini deňizler we okeanlar tutýandyr, gury ýerleri bolsa biz materiklar hökmünde görýäris, ýöne olar diýseň uly ýer bolup durýar. Häzir biz sizi dünýäde iň uly adalar bilen tanyşdyrarys.

Elsmir
Elsmir adasy Kanadada ýerleşýär. Onuň esasy aýratynlyklary eremýän buzlar we fýordlardyr. Gyşda temperaturasy -60 gradusa çenli düşüp bilýändir.

p>

Wiktoriýa
Ýene-de bir Kanadada ýerleşýän ada öz gaýtalanmaz tebigaty, kölleri we derýalary bilen meşgurdyr. Şeýle hem baý haýwanat dünýäsi bardyr.

Honsýu
Ýaponiýanyň iň uly adasy we ýurtda iň esasysydyr – bu ýerde ýurdyň paýtagty ýerleýşär. Dagly meýdanlar, Fudýama wulkanlar, her dürli floralar we faunalar – ynha bu ýeri şeýle görnüşde suratnaldyryp bolar.

Beýik Britaniýa
Adaly döwlet diňe baý diýlip hasaplananokda, şeýle hem iň gür ilatly diýlip hasaplanylar.

Sumatra
Indoneziýa degişli Sumatra – gyzgyn we çygly, wodoýomly sebitdir. Ýene-de bir gözelligi – wulkanlar, köpüsi häzirki wagt hem işjeň diýlip hasaplanylýar.

p>

Baffin Ýeri
Onuň köp bölegi polýar tegelegiň daşynda ýerleşýändir, klimaty yzgytsyz, tomusy sowuk. Ösümlik dünýäsine baý däl, haýwanlaryň arasynda bolsa demirgazyk taraplardan sowuga uýgunlaşan haýwanat dünýäsine gabat gelip bolýar.

Madagaskar
Baý taryhly ada, köp sanly ekzotik haýwanlara gabat gelip bolýar (lemur, hameleon we beýlekiler), üýtgeşik, haýran galdyryjy ösümlik dünýäsine baý we köp sanly kenarýaka suwlarda ýaşaýan akulalar bardyr.

Kalimantan
Başgaça ony Borneo diýlip atlandyrýarlar. Territoriýasy 3 ýurda degişlidir. Adada zäherli ösümlikler, zäherli reptiliýalar we haýran galdyrjy haýwanat dünýäsine baýdyr.

Täze Gwineýa
Geçip bolmaz tokaýlar, görülmedik haýwanlar, daglar we ekwatoriýal yssysy – şeýle görnüşde Ýuwaş okeanda göwrümi boýunça ikinji ýerde durýan adany gözegne getirip bolar.

Grinlandiýa
Daniýaly Grinlandiýa klimaty beter ýaramaz däl, emma köp bölegi buz bilen örtülendir. Ösümlikler diňe buz ýok ýerde gabat gelýär, haýwanlardan bolsa polýarlylara gabat gelip bolýar.


Makala baha ber:

Reýting: 3.7/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 715.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Anonimus

Malades
11.11.18 14:10

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak