TM HYZMAT BILMELI
Dynç alyşa hökman almaly enjamlar


Syyahatdan gowy name bolup biler? Esasanda tebigata syyahat. Öz-özünden belli bolşy yaly, munun yaly gyzykly başdan geçirmeleri tayyarlyksyz başlamak bolmaz. Ilki bilen peydaly gurallary toplamaly , syyahatdaky siwilizaiyanyn yok yerinde betbagtçylyklary geçmek üçin gerek.

1 Dezinfektor

Garym gatyşly syyahatlarda öran peydaly enjam. Hapalanmanyn derejesini kesgitleyar we köp bakteryalaryn önüni alyar.

2 HALO Fuel Cell

Bu enjam öz telefonlaryndan tebigatda hem ayrylyp bilmeyan adamlar üçin döredilen. Bu enjamyn kömegi bilen siz dine nahar bişirmek we suw gaynatmakdan başga eysem sizin telefonynyzy USB port bilen zaryatlap bilersiniz.

3 Gorag Düwmesi

Bu düwme kyn yagdaya düşende basylyar we hemme yakyn adamlaryna kömek sorap habar edyar, GPS kordinatany görkezyar. Bu enjam esasan hem turistlere we syyahatçylara peydaly, yöne gije gezmane çykanda-da ulansan bolyar.

4. Portatiw akumulyator

Möhüm dal, name iş etjegin - telefony zaryatlamak, noutbuk ya-da maşyn. Bu işlerin hemmesi bilen protatiw energiya hötde gelip bilyar. Kabir modellerde SOS fonarlary hem bar.

5. Demir gözleyan ayakgaplar

Plyazda öz baylygynyzy tapmak isleyarsinizmi? Size bu ayakgaplar kömek eder. Amatly dal, yöne o diyen göze ilmeyar. We hemişe yadynyzda bolsun, sizin tapmadyk zadynyzyn yerde eyesi bar, yok bolsa onda ol döwlete degişlidir.

6. Skuter çemedan

Menin pikirimçe, dizaynerler tarapyndan yasalan in ajayyp enjam. İndi hemme ünsüni özüne çekyan ajayyp zatlar adim adim düşnükli bolar.

7. Berk joraplar

Amerikanslar şeyle bir berk joraplar döretdiler welin, olary ayakgapsyz hem geysen bolyar. Yok, olary ayakgap yerine geysen hem bolyar. Bu joraplary arkayyn şekilde ylgamana geysen bolyar. Olar öran gaty plastikden yasalan.

8. Ykjam gün batareyleri

Gün batareyleri öram peydaly, yöne köp yer tutyarlar. Yöne bu dal! Bu senin elin ayasyna sygyar we senin telefonyn akumulyatoryny dolduryar.

9. Ultrafiyalet şöhle datçigi

Gün banyasy alyanlar üçin öran peydaly enjam. Öz deriniz hakynda Informasiya beryas we köp yanmazlyk üçin size enjamyn özi Plyazdan haçan gitmelidigini aydar. Bu enjam ulular we kiçiler üçin hem bolyar.

10.Samokatly çemedan

Turistler üçin döredilen in gowy çemedanlaryn biridir. Ona egin-eşikleri salandan son, ony tizligini artdyrmak üçin ulanyp bolyar. Ol başga transportlaryn sygmadyk yerine sygyp bilyar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi berildi)

Okaldy: 178. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Unknown

Nirden tapyp bolar?
15.09.18 18:26
 Unknown

Nirden tapyp bolar?
15.09.18 18:26

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak