TM HYZMAT BILMELI
Adamzat taryhynda
iň kyla sygmajak sowgatlar


Sowgat – elmydama ýöne düşünşimizden has uly zatdyr. Size berilýän sowgat, sowgat berýän adam hakda köp zat aýdýandyr. Onuň kreatiwligi hakda, pikirlenşi we esasan bolsa size bolan garaýşy hakda ençeme maglumat saklaýandyr. Taryhda az bolmadyk nusgalar bar, haýsynda sowgatlar öz gezeginde aýratyn gymmatlyk gazanýar..

1. Elwis Presli diňe öz artistik gylygy, zehini we geň galdyryjy görnüşi bilen meşgurlyk gazanman, eýsem öz ejesine bolan söýgüsi bilen ençeme ýürekleri haýrana goýdy. Ýenede bolsa Kadilak atly awtoulaglara bolan höwesi aýratyn orun eýeleýär. Öz ejesini ýakyndan gowy görenliginiň şaýady hökmünde ejesine “Kadilak Filtfud 60” atly bägül reňkli awtoulagy sowgat berdi. Häzirki wagtda bu retro ulag Memfisdaky muzeýnda eksponat edip saklanylýar.

2. Britan suratkeşi Lora Hedlend öz gaýynenesini köýdürilen çörejiklerden ýasalan portret bilen haýrana galdyrdy. Rekor Ginus kitabynda bellenilşi ýaly portrety ýasamak üçin 600 golaý buhanka we 9852 köýdürilen çörejikler gerek bolupdyr.

3. Hemmämizem bilýändirsi suratkeş Wan Dog diňe öz çeken suratlary bilen meşgul bolman eýsem, bir etmişi bilen hem tanalandyr – haçanda ol özi öziniň gulagyny kesende. Birnäçe çeşmelerde bellenilip geçişi ýaly, şeýle “şahsy” sowgady Wan Gog ol öz söýen ýaryna beripdir. Dogry aýtsak beýle ýagdaý gyzy gorkuzdy we bu işde polisiýa işgärleri bilen bilelikde çözmeli boldy.

4. Madonna öz söýen ýary Gaý Riça Elton Djonyň “Gaý üçin aýdym” atly aýdymyn ýerine ýetirip berdi. Jübütler bir birinden aýrylşanyna köp wagt geçsede Golliwudda bu waka romatikanyň etalony hasaplanylýar.

5. Ýene bir original sowgatlaryň biri – hakyky hazynaly sandykdyr. Hazyna gözleýji, haýsynyň ady agzalyp geçilmeýär, öz aýalyna 3 sany sandyk sowgat berdi, olaryň içinde gark bolan gämide tapylan gyzyllar bilen doldyrylandyr.

6. Fransiýanyň patyşasy Lýudowik XIV öz aýalyna adaty bolmadyk sobolin mantosyny sowgat berdi. Üýtgeşikligi, hususan adaty bolmadyk uzynlygydyr – ýarym kilometrdan gowrak, şonuň üçin aýaly bagçylykda arkaýyn aýak ýalaňaç gezelenç edip bilýärdi.

7. Boni we Klaýdyň taryhyny hemmämiz bilýän bolsak gerek, emma öz işleri bilen meşgullyk gazanan talaýjy söýen ýaryna kaktus plantasiýasyny sowgat bermegi bilen aýratyn üns çekmegimize mynasyp boldy. Aýtmyşlara görä, aýaly tekilany gowy görýärdi, ony bolsa şu ösümligiň şiresinden alýandyrlar.

8. Taryhda rowaýat bolan Kleopatra patyşa aýaly haýran goýmak üçin Mark Antonýa dünýäde iň owadan dür dänäni sowgat berdi. Öz parametrlaryna laýyk gelýän düri ol wino bilen doldurylan bokala ýerleşdirdi we patyşa aýala dadyp görmegi teklip tedi, egerde sowgat göwnüne ýaramasa, ony deňize zyňyp goýbermegi tabşyrandyr.

9. Iň üýtgeşik sowgatlaryň hatarynda gymmatly daş düşen bolsa gerek. Bärde Riçard Barton öz söýen ýart Elizabet Teýlora swogat beren brillianty hakda gürrün gidýär. Ol gaty uly däldi, bary ýogy 70 karat, ýöne onuň taraşlamasy şeýle üýtgeşik bolup ony özboluşly edýär. Hususanda bahasy hem çäksiz gymmatdy.

10. Güller hem indi adaty däl görnüşde sowgat berip bolýan ekeni. Ady belli sportsmen Djo Di Madjio öz söýen ýary Merlin Monro, haýsy şol wagt meşgurlyk gazanyp, belli boldy, her gün oňa 20 ýylyň dowamynda 1 rozadan sowgat berýärdi. Sportsmenyň beren gülleriniň hemmesi jemläp hasaplasak 7305 rozadan ybarat bolan buket bolýar. Ýogalanyndan soň hem, ol onuň jaýlanan ýerine gül goýýardy.

11. Başga Jaklin Kennedi atly meşgur aýala – tutuş adany sowgat berdiler. Milliarder Aristotel Onasis amerikan prezidentiň dul aýalyna Gresiýadaky Skorpionlar adasyny sowgat berdi. Wagtyň geçmegi bilen olar toý tutdylyar, nika gyýyşlygy bolsa şol adada geçirildi.

12. Dünýäniň bir keramaty – asma Semiramida atly bagçylykdyr – olar Wawilonyň patyşasy Nawuhodonosora II Amitis-yň aýaly üçin sowgat hökmünde döredildi. Üýtgeşik jennetlik bagçylygy gury ýerde döredilip, söýgüniň nyşany bolup galdy.

13. Iň üýtgeşik sowgatlaryň biri, söýgi bilen söýgiň şanyna döredilen Tadj Mahal köşki hasaplanýar. Bu bina hindi şahy Djehan tarapyndan öz söýgüli aýaly üçin ýatlama bolup guruldy, haýsy öz 14-nji çagasynyň doguryş wagtynda ýogaldy. Bu ajaýyp ýeriň her santimetri daş üstünde oýup nagyş edilendir, binanyň konstruksiýasy bolsa şeýle görnüşde gurulan çünki “Her gün güniň dogmagy bilen dogulyp, ýaşmagy bilen bolsa ölmek”. Taryhçylar belleýärler, öz wagtynda Deliniň hüjüm bilen alyp, ony talan perslar bu köşke elini hem degirip bilmediler.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (19 baha berildi berildi)

Okaldy: 1061.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(8) ANJELINA

gep sovgadyn uly ya kiciliginde dal esasy so adam seni yatlady ve senem sogadyny goren vgtyn ony yatlarsyn HOKMAN
09.06.19 20:18
 sirina

Ajayyp
01.06.19 08:48
 MAYYA

Hmm juda gowy esasanam merlin Manro hakyndaky maglumatlar
24.03.19 12:12
 GÜL

Haladym
04.02.19 19:57
 maral

Gaty gyzykly yasyn uzak bolsun sag bol
11.11.18 18:44
 kesh

Saaaaaaw bro👍
29.08.18 23:17
 Anna

Gowy zatlar bar. Ýöne sowatsyz ýazylýar
16.08.18 22:44
 saparik

ORAN GOWY
11.08.18 21:06

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak