TM HYZMAT BILMELI
Dürli ÿurtlarda 14 fewralyñ bellenilişi


Döwletleriñ köpüsi 14 fewraly belleÿärler. Dükanlarda dùrli materialdan ÿasalan ÿürekleri satyp bašlady. Dürli ÿurtlarda bu baÿramçylygy adaty belleÿärler, emma olaryñ arasynda üÿtgešikleri hem bar.

Daniÿa
Bu ÿurtda gül esasy zat diÿip hasaplanÿar. Ol taÿda söÿÿän aÿal-gyzlara diñe podsnežnik, ÿagny birinji näzik, rehimli hasaplanÿan güli sowgat bermeli diÿlip hasaplanylÿar. Sowgadyñ ÿanyna erkekler degišme formasynda gošgy düzüp, kagyza ÿazyp soÿgülilerine sowgat berÿärler. Šeÿle ÿazgylara "gaekkebrev" diÿlip atlandyrylÿar. Megerem olar beÿle etmek bilen, söÿgülileriñ ÿüzünde gülgüni getirjek bolÿandyr.

Fransiÿa
Pariž däpleri esasanam söÿgä ulašan. Aÿtmalara görä birinji walentinkalar Fransiÿada döräpdir. Gersog Orlean türmede bolan mahaly öz aÿalyna ÿürek šekilli yazgylary ugratÿady. Šeÿle hem bu ÿurtda üÿtgešik däp bar. Ÿalñyz adamlar köçä çykyp, her jaÿa baryp, "meniñ walentinim bol" diÿip gygyrÿarlar. Käwagt bu çagyrmany kabul edip, jübüt söÿgüliler döreÿär.

Uals
14-nji fewraly uallisler hemme ÿewropeÿler bilen bellänoklar. Olar walentin güni 25-nji ÿanwarda geçÿär. Šol gün hemaÿatkär , ÿagny hemme söÿgüli uallisleriñ - Mukaddes Duinueniñ güni bellenilÿär. Onuñ nyšany simwolistik manyny añladÿar.

Hytaÿ
Dünÿäde gadymy ÿurt bolan Hytaÿda söÿgüliler üçin aÿratyn günüñ bellenilmegi täsin zat däl. Oña Tsisi baÿramçlygy diÿÿärler. Šeÿle hem bu baÿramçylykda esasy rol aÿallara degišli. Olar garpyzdan we gawundan dürli formalary kesip, olaryñ içine gowy ÿigidi tapmagy arzuw edip hat ÿazÿarlar.

Angliÿa
14-nji fewralyñ öñ ÿanynda iñlis gyzlar lawr ÿapragy gülgüne suwa batyryp, ÿassygyñ üstüne goÿÿarlar. Olar bellibir tertipde goÿÿarlar, ÿagny ÿassygyñ her burçuna iki - ikiden we merkezde birini goÿÿarlar. Šeÿle däp-dessur olara ÿigidi tapmakda we saÿlamakda kömek edÿär.

Fillipinler
Bu ÿurduñ günorta klimaty toÿ dabaralaryny geçirmäge šert döredÿär. Mukaddes Walentin gününde köpçülikleÿin ÿürekleriñ birikmegi geçirilÿär.

Italiÿa
Italÿanlar baÿramçlygy bellemekde adatdan çykmaÿarlar. Walentin gününiñ esasy çäresi gymmat restoranlaryñ birinde öñünden taÿÿarlanan agšamlyk nahary.


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 749. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Wepa

menem oz soyyan gyzymyn walentinasyny gutlaya seni soyyan Merjenim.
14.03.19 12:02

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak