TM HYZMAT BILMELI
Wolkswagen kompaniÿasy dünÿäde iñ baÿ
kompaniÿa hökmünde 1 gün boldy


Kompaniÿanyñ taryhynda Wolkswageniñ "dünÿäniñ beÿginde" bolan döwürleri boldy: nemes konserni dünÿäde iñ baÿ kompaniÿa boldy, emma 1 gün.

Ulaglaryñ giganty üçin üstünlik boldy, sebäbi paÿdarlaryñ köpüsi ösüšiñ azalan wagtynda öz bölegini satdylar. Dellarlar howlukman bahasy dünÿä bazarlarynda peselen wagtynda satyn aldylar, arasynda kim has peselen bahadan satyn alar diÿip jedel hem edtdiler. Šol wagt esasy aksioner Porshe (48% aksiÿa) diÿip hasaplanylÿardy.

Haçanda Porshe garašylmadyk ÿagdaÿda konserniñ 74% aksiÿasyny satyn alandygy barada aÿdanda, bazar bahasynyñ beÿige galmagyna getirdi. Öñki aksionerler öz böleklerini yzyna 5 esse gymmat almaly boldular, emma aksiÿalary erkin alyp bolmaÿardy. We Wolkswagen dünÿäde iñ baÿ kompaniÿa boldy: onuñ 74% aksiÿasy Porshda 127mlrd $ bolup hasaplanylÿardy, haçanda Porshyñ özi 11mlrd $ bolup hasaplanylÿardy. Šeÿle bolsada indiki gün bu mekirlik išini bes etdi we aksiÿalaryñ bahalary pese gaçdy.

Eger-de siz biržanyñ oÿunçysy bolmak isleseñiz, bazaryñ hakyky ÿagdaÿyny biliñ we netije çykarmagy howlukmañ.


Makala baha ber:

Reýting: 3.8/5 (12 baha berildi berildi)

Okaldy: 500. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak