TM HYZMAT BILMELI
Tebigat


Longleat Hedge Maze labirinty

Longleat Hedge Maze (Angliýa) labirinty dizaýner Greg Braýt 1975-nji ýylda düzdi...
Täze aýlawly bina

EFFEKT atly arhitektur studiýasy turistlar we suratçylar üçin haýran galdyryjy...
Grenland akulasy

Siziň görýäniňiz Atlantik okeanyň demirgazyk tarapyndaky Grenlandiýa kenarýakalarynda...
Dünýäde iň owadan güýe

Ilkinji bolup bu güýe 2009-njy ýylda gyrgyz zoolog Artyr Anker tarapyndan Wenesueladaky milli Kanaýama parkynda tapyldy...
Dünýäniň iň owadan ýerleri

Biziň dünýämiz üýtgeşik we täsindir, çünki onuň her künjeginde adaty bolmadyk we haýran galdyryjy ýerleri tapyp bolýar...Dünýäde iň uly adalar

Biziň dünýämiz owadan we üýtgeşikdir. Onuň köp bölegini deňizler we okeanlar tutýandyr...Arylar hakda gyzykly faktlar

Arylar - tebigatyň esasy özenleriniň biridir. Has dogrusy ösümlikleriň dostudyr! A siz arylar hakda näme bilýädiňiz?Popugaý guşuň kömegi bilen üsti açylan 6 sany jenaýat işi

Adaty bilşimiz ýaly jenaýat işlerine güjükler has işjeň gatnaşýarlar. Emma bu makaladaky aýdyljak zatlar siziň garaýşyňyzy üýtgeder!


10 sany ekzotik iýmitlik ösümlikler hakda

Dünýäde ençeme ösümlikler bar - olar çäklenen meýdanlarda ösýärler emma olaryň tohumy iýmite ýaramly! Adaty olary dünýäde EKZOTIK ösümlikler diýlip atlandyrýas!Dünýä okeanyň 10 sany syry

Tebigat bilen gyzyklanýaňyzmy? A siz okean hakda näme bilýärsiňiz? 10 sany syryny bilýän dälsiňiz diýp pikir edýän! Bilmek üçin çaltjak makalany oka!