ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Tebigat


Dünýäde iň uly deşikler

u makalada biz adam tarapyndan ýa-da tebigat tarapyndan döredilen ýer içindäki deşikler...Reýting: 4.5/5 (16 baha berildi)


Okeandaky şarlawuk

Madagaskar adanyň ýanyndaky Hindi okeanynda owadan we adaty bolmadyk tebigy ýagdaý bellenilip geçildi....


Reýting: 3.8/5 (12 baha berildi)


Longleat Hedge Maze labirinty

Longleat Hedge Maze (Angliýa) labirinty dizaýner Greg Braýt 1975-nji ýylda düzdi...


Reýting: 4.4/5 (27 baha berildi)


Täze aýlawly bina

EFFEKT atly arhitektur studiýasy turistlar we suratçylar üçin haýran galdyryjy...


Reýting: 4.4/5 (27 baha berildi)


Grenland akulasy

Siziň görýäniňiz Atlantik okeanyň demirgazyk tarapyndaky Grenlandiýa kenarýakalarynda...


Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Dünýäde iň owadan güýe

Ilkinji bolup bu güýe 2009-njy ýylda gyrgyz zoolog Artyr Anker tarapyndan Wenesueladaky milli Kanaýama parkynda tapyldy...


Reýting: 4.3/5 (15 baha berildi)


Dünýäniň iň owadan ýerleri

Biziň dünýämiz üýtgeşik we täsindir, çünki onuň her künjeginde adaty bolmadyk we haýran galdyryjy ýerleri tapyp bolýar...


Reýting: 4.0/5 (20 baha berildi)


Dünýäde iň uly adalar

Biziň dünýämiz owadan we üýtgeşikdir. Onuň köp bölegini deňizler we okeanlar tutýandyr...


Reýting: 3.7/5 (6 baha berildi)


Arylar hakda gyzykly faktlar

Arylar - tebigatyň esasy özenleriniň biridir. Has dogrusy ösümlikleriň dostudyr! A siz arylar hakda näme bilýädiňiz?


Reýting: 4.2/5 (9 baha berildi)


Popugaý guşuň kömegi bilen üsti açylan 6 sany jenaýat işi

Adaty bilşimiz ýaly jenaýat işlerine güjükler has işjeň gatnaşýarlar. Emma bu makaladaky aýdyljak zatlar siziň garaýşyňyzy üýtgeder!


Reýting: 4.3/5 (10 baha berildi)


10 sany ekzotik iýmitlik ösümlikler hakda

Dünýäde ençeme ösümlikler bar - olar çäklenen meýdanlarda ösýärler emma olaryň tohumy iýmite ýaramly! Adaty olary dünýäde EKZOTIK ösümlikler diýlip atlandyrýas!


Reýting: 5.0/5 (1 baha berildi)


Dünýä okeanyň 10 sany syry

Tebigat bilen gyzyklanýaňyzmy? A siz okean hakda näme bilýärsiňiz? 10 sany syryny bilýän dälsiňiz diýp pikir edýän! Bilmek üçin çaltjak makalany oka!


Reýting: 3.9/5 (7 baha berildi)


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak